Bianca Aladin

574

"Dagens barn är framtidens vuxna - satsa på dem!"

Jag är uppvuxen i Esboviken och har bott största delen av mitt liv i Esbo. Jag har jobbat på flera olika daghem och skolor i Esbo, är ped.mag., klasslärare. För mig är det därför speciellt viktigt att satsa på barn och unga inom kommunen. På fritiden trivs jag ute i naturen, antingen vid havet eller i skogen och därför vill jag också värna om vår fina natur. Att se till att hobbyverksamheten är ekonomiskt hållbar för familjer ser jag också som viktigt. Jag tycker även att man i Esbo ska få social- och hälsovård på de båda inhemska språken.

Namn: Bianca Aladin
Födelseår: 1989
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: Klasslärare, ped.mag.
E-post: aladinbianca@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Barn och unga ska få växa upp i en trygg miljö och få de stöd de behöver. Den bästa skolan behöver pedagogiskt kunniga och professionella lärare och rektorer. Men för att lärare och rektorer ska orka, även efter den här pandemin, krävs en satsning från kommunen.

För att uppnå detta krävs tillräckliga resurser i både daghem och skolor. Just nu mår många barn och unga dåligt och därför behöver skolor ännu fler resurser än tidigare. Det behövs tillräckligt många vuxna; ämneslärare, klasslärare, speciallärare, resurslärare och skolgångsbiträden som ser och hör alla barn. Gruppstorlekarna i både daghem och skolor behöver vara anpassade enligt antalet vuxna. Vi behöver även ha tillräckligt med elevvårdstjänster, i form av hälsovårdare, skolläkare, skolpsykologer och kuratorer, för att garantera att alla elever får de stöd de behöver.

Läs mer i vårt valprogram ›

Hållbart byggande

Esbo har för mig länge varit en kommun där du har naturen nära oberoende var i Esbo du bor. Tyvärr har jag nu med åren fått märka att naturen prioriteras allt mindre, då det bara byggs mer och mer samtidigt som man avverkar den värdefulla skogen.

Jag vill värna om strandpromenaden och de små och större skogar vi har. Att enbart tänka ekonomiskt och bygga en massa hus bara för att det finns efterfrågan är inte hållbart för naturen. Om vi tar bort det finaste med Esbo dvs. naturen och bygger hus istället, vill nog de flesta inte mer bo här. Små skogsplättar är viktiga både för rekreation och motion på fritiden, men också för våra skolor och daghem som en lärandemiljö.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Idrott och motion har alltid varit en viktig del av mitt liv. Esbo har ett rikt utbud av konditionsställen både inomhus och utomhus och det tycker jag är fantastiskt. Utbudet av olika idrottsgrenar är mycket mångsidigt.

Det behöver däremot finnas tillräckligt med kommunala idrottsmöjligheter, så att det inte blir en ekonomisk fråga om man ska kunna delta i en idrottsverksamhet, varken för barn, unga eller vuxna. Just nu är speciellt hobbyverksamheten för barn och unga ofta mycket dyr. Detta bidrar till att alla inte har samma möjligheter att utöva vissa idrottsgrenar. Därför vill jag förespråka billigare idrottsverksamhet.

Idrottsverksamheten för barn har också med åren blivit allt mer tävlingsinriktad och många börjar tävla ren som små barn. Jag har inget emot tävlingsverksamhet i sig, men anser att det också borde finnas verksamhet som enbart finns till för nöjes skull. På det här viset skulle det också bli billigare för föräldrar, då man t.ex. kunde ha träningar en gång i veckan istället för fyra gånger i veckan.

Läs mer i vårt valprogram ›