Mira Bäck

64

"För ett hållbart och välmående Vasa"

Mitt namn är Mira Bäck, 20 år gammal och uppvuxen i Vasa. Jag ställer upp i kommunalvalet för att jag vill vara med och påverka i beslut som berör vår stad och som påverkar både din och min vardag. Jag vill jobba för ett Vasa som satsar på utbildning, välmående och en hållbar utveckling.

Föreningsaktiv och politiskt engagerad. Ordinarie medlem i Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion. Sittande kretsstyrelsemedlem i Svensk Ungdom i Österbotten och SFP i Österbotten.

Trygghet är grunden för ett välmående samhälle. Jag tror på alla människors lika värde, medmänsklighet och miljömedvetenhet som förutsättningar för ett jämställt och hållbart samhälle där en fungerande infrastruktur och en välmående ekonomi utgör grunden för vår välfärd.

Namn: Mira Bäck
Födelseår: 2000
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
E-post: mira.back00@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

En högklassig utbildning skapar förutsättningar för framtiden. Trygghet är grunden för ett välmående samhälle och skolan ska vara en plats fri från mobbning och diskriminering där alla barn och unga kan känna sig trygga, både i skolan och på vägen till skolan. Språkundervisningen ska vara mångsidig och undervisningen i det andra inhemska språket ska inledas i ett tidigt skede. Elevvården ska finnas tillgänglig för eleverna men även lärarnas välmående och kompetens är viktig för att utbildningen och undervisningen ska vara kvalitativ och jämlik. Resurser behövs för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft och det är viktigt att övergången mellan olika utbildningsstadier görs så smidig som möjligt för att minska risken för marginalisering eller att den unga avbryter sin skolgång.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Jag vill se ökade satsningar på alla kommuninvånares välmående. Alla invånare ska ha rätt till samma jämlika och kvalitativa vård på sitt eget modersmål. Vi behöver hållbara lösningar, inte krånglig byråkrati. Vården ska finnas tillgänglig i alla livets skeden och fås inom en rimlig tid efter att personen sökt vård.
Jag vill arbeta för ökad lågtröskelverksamhet inom mentalvården. Psykisk ohälsa är något vi måste ta på största allvar. Det behövs ökade resurser inom förebyggande vården och elevvården för att redan i ett tidigt skede upptäcka psykisk ohälsa och kunna erbjuda hjälp till den som mår dåligt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Klimatet väntar inte. Coronakrisen har satt sina spår i kommunerna runt om i Finland och vi behöver nu hållbara och långsiktiga lösningar för att bygga upp vårt samhälle igen både ekonomiskt och ekologiskt. Jag vill se att Vasa är föregångare i kampen mot klimatförändringen och att vi ligger i framkant vad gäller ny teknologi och innovationer även i framtiden. Jag vill se ett beslutsfattande där klimatet och en hållbar utveckling tas i beaktande för att vi tillsammans ska nå de uppsatta målen om ett klimatneutralt Finland 2030. Samarbetet inom kvarkenområdet är ytterst viktigt för att värna om biodiversiteten och naturen i området och energiklustret i Vasa har en viktig roll vad gäller framtagandet av ny teknologi och hållbara lösningar för en klimatvänligare framtid.

Läs mer i vårt valprogram ›