Pernilla Aura

580

"Barn och unga behöver bli sedda och hörda!"

Jag har jobbat som barnträdgårdslärare i Vanda i över tio år. Nu studerar jag till klasslärare och blir färdig inom ett år. Vid sidan av mina studier har jag också hunnit jobba som lärare i skolan.

Flerspråkighet och mångkulturalism är viktigt för mig och något jag anser viktigt att lyfta fram i mitt arbete med barn. Som mamma till två döttrar som vuxit upp med olika kulturer och språk, har jag fått ta del av den rikedom det medför. Jag önskar att alla i någon mån skulle få uppleva liknande.

Jag vill jobba för att det också i framtiden skall finnas svenskspråkiga småbarnspedagogik och utbildning i Vanda och att vi kan erbjuda den bästa möjliga pedagogik och vård för våra barn och unga. Daghem och skolor har en mycket viktig roll i samhället!

Namn: Pernilla Aura
Födelseår: 1982
Kommun: Vanda
Hemort: Sandkulla
Titel: Barnträdgårdslärare/Klasslärarstuderande
E-post: pernilla.aura@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Alla elever skall känna sig trygga och sedda i skolan, samt få det stöd de behöver. Skolan skall vara en plats fri från diskriminering, samt stöda barn och unga att hitta sina egna styrkor.

Att bli sedd och hörd är en av de viktigaste sakerna, oberoende av ålder. Trygga vuxna finns inte alltid där de borde finnas och då är det ytterst viktigt att daghem och skola är platser där barn och unga kan känna sig trygga, samtidigt som de skall ha möjlighet till att lära sig, växa och utvecklas på ett positivt sätt.

En positiv inställning till och främjandet av flerspråkighet och mångkulturalism i daghem och skola, anser jag viktigt för att förebygga diskriminering och mobbning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Allt fler unga mår dåligt idag. Det är viktigt att alla vi som jobbar med barn och unga lär oss att se när någon mår dåligt. Förebyggande arbete i skolor bör utvecklas, samtidigt som det är viktigt att hjälp och stöd finns lättillgängligt och på ens eget modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Alla behöver vi hjälp eller stöd i olika skeden av våra liv. Då är det viktigt att det finns lättillgängligt för alla, också på svenska.

Förebyggande arbete och välmående, är viktiga områden att jobba vidare med och utveckla i kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›