Åsa Lillhannus

50

"För Korsholm in i framtiden"

Jag är en 60-årig ekonomie magister som arbetar som handelslärare. Jag växte upp i Helsingby, har bott i Smedsby, Kvevlax och Koskö, bor numera i Kalvholm, Jungsund. Jag är gift, har två barn och tre barnbarn. Till familjen hör även tre bonusbarn.

Namn: Åsa Lillhannus
Födelseår: 1960
Kommun: Korsholm
Hemort: Kalvholm
Titel: Ekon. mag. / lärare
E-post: asa.lillhannus@gmail.com
Tel: 0400-951 958

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Jag vill arbeta för att det ska vara möjligt att leva och verka i hela kommunen. Det måste vara möjligt att driva företag i alla kommundelar. På så vis kan vi också säkerställa att så många som möjligt av kommunens invånare får sin utkomst inom den egna kommunen. Näringslivet och kommunen behöver ha ett fungerande samarbete för att detta ytterligare ska kunna utvecklas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Dagvården får inte centraliseras mera än vad som är i nuläget, de små barnen behöver få vara i sin hemby. Den grundläggande undervisningen är i nuläget till stora delar placerad i lärcentra, nu är det läge att utveckla undervisningen så att vi får den bästa skolan till stånd. Gymnasium och yrkesutbildning är i nuläget bra ordnad, nu gäller det att ge möjlighet åt andra stadiets studerande att få bo hemma - här behöver skolskjutsarna ses över, detta i all synnerhet som att läroplikten har förlängts.

Läs mer i vårt valprogram ›