Ann-Kristin Nummelin

718

"För Helsingfors där alla trivs och mår bra. En bra skola, en värdig ålderdom och med god hälsovård. Fungerande kollektivtrafik och rörelsefrihet för fotgängare, cyklister, yrkes- och privatbilister."

Jag är lite bra på allt men inte specialist på något.
I det förra årtusendet körde jag taxi i sju år. Det är därför trafiken, dess smidighet och säkerhet ligger hjärtat nära. Jag är också hästskötare till yrket – dvs jag kan köra både bil och häst – och därmed är djurens välbefinnande viktigt för mej.
Mina högskolestudier innefattar teologi och humanistiska vetenskaper med huvudämne i finska. Jag kunde bli prästvigd och som ämneslärare är jag kompetent lärare i finska, religion och psykologi. Som lärare har jag blivit väldigt fäst i våra ungdomar och har haft privilegiet att få på nära håll följa med i deras vardag. Barns och ungdomars välbefinnande måste tas om hand.
I mitt arbete är jag pedant, en riktig arbetsmyra. På fritiden mer bohem. Mina fritidsintressen är musik och motion, hemrenovering eller bara slöar.

Namn: Ann-Kristin Nummelin
Födelseår: 1964
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
E-post: ak.nummelin@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Seniorvänligt samhälle
Att ta hand om våra seniorer är inte en skyldighet utan en rättighet, en hederssak.
Trygghet i livets alla skeden är viktigt. Därmed är en av äldreomsorgens viktigaste uppgifter att skapa en trygg vardag. En högklassig äldreomsorg där seniorers funktionsförmåga, hälsa och välmående är i centrum. En välplanerad och fungerande hemtjänst för de som bor hemma, där alla individuella behov beaktas och uppfylls. Men när ensamheten och tillvaron i hemmet blir för tung eller otrygg ska en plats i ett servicehem eller en lämplig anstalt finnas till förfogande.
Satsningar på hälsofrämjande verksamhet för seniorer för både de som bor hemma och de som lever i servicehem eller på anstalt. I planeringen ska man alltid ta hänsyn till användarna, oberoende av funktionsförmåga. Verksamheten ska vara varierande med både motionsmöjligheter som till exempel utegym, konditionstrappor eller enbart få röra sej i parker och på frilutsleder. Likväl ska seniorerna ha jämlika möjligheter till kulturverksamhet, ett bibliotek eller kurser vid arbetarinstitut som ett aktivt föreningsliv. Alla dessa aktiviteter ökar trivseln, välmående och livskvaliteten.
All service ska också var nära alla kommuninvånare. Seniorrådgivningar i kommunerna fyller en viktig funktion. Service gärna också på annat sätt än i digitala kanaler. Likväl en fungerande social-, hälso- och sjukvård samt tillräckliga stödtjänster på individens villkor på sitt modersmål. Patienten ska vara i fokus och när det gäller kvinnoomsorgen bör en avgiftsfri bröstcancerscreening från nuvarande 50–69 år till 40–74 år.
Sist men inte minst ska äldreråden engageras för en bättre dialog mellan pensionärsorganisationer och kommun. Genom att delta även i budgetering används för att i högre grad inkludera invånarna i kommunens beslutsfattande med ett försök att bygga ett bättre samhälle. Men framför allt ge möjlighet för äldre att delta och påverka i sina egna angelägenheter som kommuninvånare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

En väl fungerande infrastruktur är mer än kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. En väl fungerande infrastruktur tjänar också transportsystemet och privatbilister. En väl fungerande infrastruktur omfattar fri tillgång till vägar, järnvägar, fritt bredband, elektricitet, vatten, avlopp, vård, skola, omsorg, handel, och post. Infrastrukturen ska i detalj-, region- och stadsplaneringsarbetet fokusera på ett jämställt och resurshushållande samhällsbyggande där arbete, fritid, samvaro och familjeliv har en central roll. Vi behöver också ett energieffektivt och hållbart transportsystem utan klimatpåverkan från lastbil- och flygtransporterna. Strävan ska vara till ett fossilfritt Helsingfors. En fungerande infrastruktur når alla och ger alla rätt att fritt röra sej. En väl fungerande och effektiv infrastruktur är en grundläggande förutsättning för ett jämlikt samhälle i Helsingfors där människor kan må väl.

Läs mer i vårt valprogram ›

Gymnasium och yrkesutbildning

Vårt skolväsende behöver en radikal ändring. Då vi inte har möjlighet att erbjuda alla studenter studieplats vid högskola eller universitet bör gymnasiet erbjuda en yrkesutbildning. Vi kastar ofta ett öga på skolsystemet i Sverige så varför inte ta efter deras system där gymnasierna erbjuder olika yrkesinriktningar? Förutom att gymnasiet då förbereder studenterna till specifika högskole- eller universitetsinriktningar blir alla elever kompetenta i olika yrken på andra stadiet. Skolgångsplikten innebär nu ett yrke istället för en ålder. Är inte detta lösningen för de unga marginaliserade? Dessa gymnasie/yrkesskolor minskar garanterat på utbildningskostnaderna genom hela landet. Därmed behöver studentskrivningarna också ett ansiktslyft. Under de senaste dagarna har vi fått läsa om hur Studentexamensnämnden sträng censor på svenskt håll är "skyldig att se sig i spegeln" och ta itu med ojämn bedömning. Studentskrivningarna är ett mognadsprov där studenten visar sin allmänbildning. Vi ska nu kasta en blick längre från Sverige till USA. Studentskrivningarna ska kunna avläggas digitalt och de ska också bedömas digitalt omedelbart studenten sänder sina svar. Studentexamensnämndens uppgift förblir att sammanställa proven inte mer. Studentskrivningarna eller yrkesexamen som det ska heta innehåller förutom allmänbildande frågorna specifika frågor ur den yrkesinriktning gymnasiet erbjuder. Allt material ska vara gratis, digitalt, böckerna e-böcker och en del av undervisningen fjärrstudier. Detta både vid andra stadiet, högskolor och universiteten. Så ska vår utbildning se ut och jag garanterar att inom kort har alla våra ungdomar ett yrke och utgifterna för utbildningen minskar för både kommun och stat. Inträdesförhören slopas då studenterna visar tillräcklig mognad i yrkesexamensprovet. De finska högskolorna och universiteten kommer att höja sitt prestige men framför allt kommer alla våra ungdomar lyckliga att befrias från skolplikten med ett yrke.

Läs mer i vårt valprogram ›