Otto Andersson

5

"Lovisa är en fin stad, tillsammans kan vi göra den ännu bättre. "

Jag är 37 år gammal och jobbar som specialmedarbetare för SFP:s ministergrupp. Jag har varit stadsfullmäktigeledamot i Lovisa sedan 2013 och fungerat som stadsfullmäktiges ordförande sedan 2017.

Jag vill fortsätta jobba för Lovisa. Saker och ting händer inte av sig själva, utan det kräver långvarigt arbete. Jag vill att vårt Lovisa är en livskraftig stad med god tvåspråkig service, där invånarna mår bra, där stadens olika delar utvecklas, där nya jobb uppstår och företagen kan lyckas.

Det är viktigt att minnas att politik är lagspel. Resultat uppnås tillsammans, inte ensam. Nyckeln till framgång är samarbete över parti-, språk- och kommungränserna. Många för oss i Lovisa viktiga saker besluts utanför vår stad. Därför måste vi aktivt påverka mot regering och riksdag.

Namn: Otto Andersson
Födelseår: 1983
Kommun: Lovisa
Hemort: Lovisa
Titel: Ministergruppens specialmedarbetare
www: https://ottoandersson.fi

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

*Du ska kunna gå till läkaren på svenska, Lovisa hälsocentrals och Borgå sjukhus framtid bör tryggas*

Jag vill jobba för att du även i framtiden ska få vård på svenska i Lovisa och vid Borgå sjukhus.

Äldrevården på svenska ska finnas nära, i vår egen kommun och hemvården ska fungera.

Vi bör också överväga att ta i bruk en s.k. mobil hälsostation i Östra Nyland.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

*Tillväxt till Lovisa, vi behöver fler invånare och fler nya företag'

All service som Lovisa erbjuder finansieras med skatter. För att trygga servicen i framtiden behöver vi fler invånare, nya jobb och företag, vilket ger större skatteinkomster.

Vi måste aktivare marknadsföra hela Lovisa, såväl landsbygd, skärgård som stad. Vi ska göra det nu, då många p.g.a. coronapandemin söker alternativ till att bo trångt i huvudstadsregionen och distansjobb blir vanligare.
Bostadsmässan och marknadsföringskampanjer är viktiga, men de allra bästa marknadsförarna är nöjda kommuninvånare och företagare i Lovisa. En fungerande service, bättre kollektivtrafik och större företagarvänlighet är avgörande.

*Lovisa bör bli Finlands företagarvänligaste kommun*

Vi ska noga lyssna på våra lokala företagares åsikter och förslag, en aktiv dialog med företagarna behövs. Planerings- och tillståndsprocesser bör vara snabba, smidiga och förutsägbara

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

*Skola och daghem hör till stadens viktigaste uppgifter*

Vi ska satsa på högklassig småbarnspedagogik och utbildning. Gymnasieutbildning på både svenska och finska i Lovisa ska tryggas.

Bättre möjligheter till
lärovavtalsutbildning borde utvecklas i samarbete med våra lokala företag.

Läs mer i vårt valprogram ›