Alice Lillas

49

"Mitt mål är ett självständigt Korsholm, som vill och kan samarbeta med olika parter för att skapa win-win situationer. Det interna samarbetet mellan olika sektorer i kommunen bör förbättras för att maximera resultatet av kommunens ekonomiska och personella resurser. Såväl barn, unga, vuxna och pensionärer skall kunna känna sig trygga och må bra i Korsholm. Sjukvård och äldreomsorg är självklara rättigheter, likaså tillgång till utbildning. Även seniorer och vuxna behöver ständigt ny kunskap och olika aktiviteter som höjer livskvaliteten. Förutsättningar för ett stabilt och expanderande näringsliv uppdateras ständigt. För Korsholm i tiden. "

Jag är idag en aktiv pensionär - intresserad av samhällsfrågor och utbildning. Jag är gift med Dan. Vi har två vuxna barn och 5 barnbarn. Jag har varit lärare på Handelsläroverket i Jakobstad och Vasa samt rektor för Korsholms vuxeninstitut under 34,5 år - vilket blev sammanlagt 43 år i arbetslivet åren 1966-2010.
Jag har varit nämndeman i Korsholms tingsrätt under 15 år och fått häradsdomartitel. Tingsåren gav mig värdefulla insikter om hur livet kan vara för oss människor.
Jag var också medlem och ordförande för styrelsen för samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur åren 1996-2017. Under de åren byggdes Yrkesakademin i Österbotten med Campus Kungsgården upp och yrkeshögskolan Novia och Wasa Teater renoverades. Även 6 år som ordförande för Delegationen för Svenska kulturfonden 2002-2007 gav mig en god kunskap om kulturlivet samt ett brett nätverk inom hela Svenskfinland.
Efter pensioneringen kallades jag till Undervisningsministeriets utvärderingsråd i Jyväskylä. Efter det fick jag i uppdrag att utreda hur man skulle dela det tvåspråkiga Esbo stads arbetarinstitut på språklig grund - ett arbete som ledde till två mer jämbördiga arbetarinstitut i Esbo. Även det gav en stor erfarenhet om hur en minoritet i ett stort sammanhang bör beaktas på ett lyckat sätt.

Namn: Alice Lillas
Födelseår: 1946
Kommun: Korsholm
Hemort: Korsholm
Titel: Pensionär, ekon.mag. f.d.rektor
E-post: alice.lillas@gmail.com
Tel: 0505203335
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Märkligt nog blir vi alla gamla och kommer att behöva olika former av service. Trots att välfärdssamkommunen redan 2022 skall ta hand om sjukvård och äldreomsorg har dock kommunen en skyldighet att se till att seniorerna mår bra och den skall naturligtvis producera de stödtjänster som behövs för att hålla oss aktiva och också uppdaterade med den ständigt pågående samhällsutvecklingen. Välfärdsnämnden dit även kultur och fritidssektorn sam vuxeninstitutet och biblioteket sannolikt kommer att höra omfattar även framtidsvisioner och framtidsutveckling för kommunen som helhet och blir ett väsentligt organ för att ge kommuninvånarna möjligheter till kunskap, aktiviteter, sociala möten och framtidshopp.
Det får vi aldrig mista.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Eftersom kommunen har markplaneringsmonopol är det viktigt att framförhållningen är tillräckligt stor för att tillgången på byggmark för egnahemshus, höghus och företag finns att tillgå. Trots kommunens landsbygdskaraktär med byar är ett centrum där olika tjänster som behöver ett större invånarunderlag viktigt. Det ger alltid en större aktivitet och mångfald som även invånarna i byarna och i kommunens delcentra har nytta av. Det är också av betydelse då kommunen skall marknadsföras att det finns ett centrum. Turistiskt har vi många viktiga delområden att marknadsföra särskilt i skärgården med världsarvsstatus. Även övriga byars specialiteter bör samlas och olika aktiviteter stödas och marknadsföras. Ju fler aktiviteter, desto bättre synlighet och det det skapar välmående. Men för att kunna stöda och utveckla centrum, byarna måste kommunens ekonomi vara i balans.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Vi behöver en trygg och bra skola så att alla våra barn och ungdomar kan känna sig trygga i sin skolmiljö, får en god och tillräcklig undervisning och får växa upp i en hälsosam, kreativ och inspirerande miljö, där varje elev bemöts positivt och ges möjlighet att utveckla sina talanger. Hjälp och stöd bör finnas vid behov. Även lärarnas ork bör beaktas. Just nu efter coronan behöver vi vara särskilt uppmärksamma. Den nya läroplikten förpliktar oss att få med alla ungdomar i olika utbildningar. Jag vill också betona samarbetet med kultur-, idrotts- och ungdomsverksamheten samt vuxeninstitutet som kan ordna stödaktiviteter och specialkurser för såväl yngre som äldre. Det gäller även gymnasiet och våra ungdomar som går en yrkesutbildning. Vi skall sträva efter de bästa tänkbara lärstigarna från förskola till en slutexamen och därefter påbyggnadsutbildning efter behov. Ingen blir någonsin fullärd.

Läs mer i vårt valprogram ›