Anna Aintila

51

"Friska vindar för oss framåt - friska invånare och miljö, friska hus och en frisk ekonomi. "

Jag vill vara rättvis, hjälpsam och hyser tillit för framtiden. De svaga i samhället vill jag att får sin röst hörd.
I 25 år har Kyrkslätt varit familjens hem och min arbetsplats. Åren har format mig till en stolt Kyrkslättbo och en hängiven kommunalt anställd tandläkare. Man , fyra barn och andra taxmannen på gång. Har fått följa mina barn från småbarnsfostran och skola till att ta sina egna steg ut i världen.
2004 kom jag med i kommunalpolitiken. För tillfället är jag ordförande för lokalavdelningen i centrum, medlem i kvinnoförbundet i Kyrkslätt styrelse, kommunstyrelse och kommunfullmäktige ledamot. Det är ett långsiktigt arbete, som jag gärna fortsätter. Vård och omsorg, personalfrågor och gröna värderingar är viktiga för mig.

Namn: Anna Aintila
Födelseår: 1967
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Gesterby
Titel: Tandläkare
E-post: anna.aintila@gmail.com
Tel: 0400994988
www: https://www.annaaintila.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Nöjda kommuninvånare är välmående. Hur får man oss nöjda? Jo, om vardagen fungerar och man kan känna sig trygg. Finns det en dagisplats nära, är skolan trygg och fungerar stödtjänsterna där, har vi fungerande rådgivningstjänster för familjerna, finns det hjälp för ungdomar och meningsfull fritidssysselsättning, har man lätt att ta sig till jobbet och finns det jobb, har vi en fungerande social- och hälsovård, hur är det med vår äldreomsorg?
Gesterby skolcampus och gymnasiecampuset ska fås färdigt. Här gäller det att se till att projekten inte förhalas.
Barn och ungas mentala ohälsa har ökat. Samarbetet mellan rådgivning, elevvården, familjerådgivningen, barnskyddet och polisen ska fungera också när vårdområdet tar över. Här måste vi se över resurserna.
Hobbyverksamhet i samband med skolan tillsammans med 3. sektorn. Skatepark, mountainbike center och ett område för motorfordons intresserade ungdomar har vi inte ännu. Det ska jobbas för.
Olika boendeformer för äldre i centrumområdet. Resurserat serviceboende, stödboende, seniorbostäder, dagverksamhet, hobbymöjligheter och kultur. För det här ska det nu genast planeras tomter och finansiering, före vårdområdet tar över.
Nu måste verksamheten planeras och organiseras så att allt är färdigt när nya välfärdscentralen öppnar. Då kan vi lyckas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Klimatsmart byggande ska prioriteras.
Centrum av Kyrkslätt ska börja byggas. Det ska inte bli en höghusoas utan ett genuint småstadscentrum. Här ska vi få in ett seniorkvarter och gemensamma utrymmen där man kan träffas.
Resurserat boende, stödboende och seniorbostäder ska finnas i centrum.
Egnahemshus ska vara vår grej också i fortsättningen. Nära till kollektivtrafik och service.
Lansbyggden och byarna ska hållas levande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Jag önskar att Kyrkslätt kunde vara föregångare i klimatarbetet. Tillsammans ska vi sträva efter en koldioxidneutral kommun, en avfallsfri cirkulär ekonomi och naturvård. Användningen av miljövänlig energi, klimatsmart byggande och ökad materialåtervinning bör gynnas och att köra ensam i bilen bör undvikas. Kommuninvånarna ska tas med att utveckla miljövänliga lösningar. Kommunen ska göra det lättare för kommuninvånare att leva klimatsmart. Vår natur är unik. Den ska vi värna om och njuta av.

Läs mer i vårt valprogram ›