SFP i Helsingfors kommunalvalsprogram 2021

Tillbaka till kandidaterna.

Ladda ner kommunalvalsprogrammet som PDF.

1. Den bästa dagvården och skolan
 • Vi vill ha en bättre tillgång till behörig personal på alla nivåer samt fler assistenter eller resurslärare i skolorna.
 • Vi vill att staden samarbetar med högskolorna och staten, för att tillgodose behovet av behöriga lärare.
 • Vi vill ha tillräckligt med platser nära hemmet inom småbarnspedagogiken.
 • Vi vill se ett bättre samarbete inom elevvården – en överskridande vård mellan skolorna och hälsovården.
 • Vi vill att närundervisningen inom yrkesutbildningen ökar och dess kvalitet tryggas.

2. En miljö- och klimatsmart stad
 • Vi vill ha ett klimatneutralt Helsingfors år 2030.
 • Vi vill att staden bedriver en ansvarsfull och innovativ energipolitik.
 • Vi vill att byggandet i staden är koldioxidsnålt och följer principerna om hållbar utveckling.
 • Vi vill ha en mer effektiv återvinning av avfallet i Helsingfors. Så främjas också den cirkulära ekonomin.

3. Välmående barnfamiljer
 • Vi vill ha lokala enheter för rådgivning, så kallade hälsokiosker.
 • Vi vill stödja barnfamiljer genom uppsökande rådgivning där barnskyddet och hälsovården samarbetar.
 • Vi vill att barnskyddet får mer resurser.
 • Vi vill att Helsingfors stad anställer fler tolkar, för att underlätta rådgivningen till nyinflyttade.

4. Fungerande äldreomsorg
 • Vi vill ha innovativa lösningar, satsningar och omorganiseringar, för att förbättra hemvården.
 • Vi vill ha områden som är trygga för personer med minnessjukdomar, så kallade minnesbyar.
 • Vi anser att närståendevårdarna behöver mera och bättre anpassat stöd. Vi behöver också fler intervallplatser för att hjälpa närståendevårdarna.
 • Vi vill se fler boenden där unga och äldre bor i samma byggnadskomplex.
 • Vi vill öka tillgången till resurserat boende och öka antalet platser på äldreboenden.

5. Tryggt och trivsamt boende
 • Vi vill att Helsingfors är en tillgänglig stad, där alla kan röra sig.
 • Vi vill trygga tillgången till tak över huvudet för alla.
 • Vi vill att Helsingfors gator och parker har tillräcklig belysning.

6. Levande språk
 • Vi vill att Helsingfors är en förebild för tvåspråkighet, en stad med positiv attityd till språk överlag.
 • Vi vill att all information från staden även erbjuds på svenska samt att innehållet översätts korrekt och publiceras inom skälig tid.
 • Vi anser att Helsingfors behöver ett språkskyddsombud.
 • Vi vill att det även finns utbildning av god kvalitet på samiska i Helsingfors.

7. Socialvård nära dig
 • Vi vill att socialvården är servicecentrerad, så att all hjälp finns lättillgänglig.
 • Vi vill trygga rätten till socialservice på båda nationalspråken och samiska samt säkra tillgången till tolkning vid behov.
 • Vi vill se en smidigare övergång från ungdom till vuxen inom ungdomspsykiatrin och vill att det riktas tillräckligt med resurser till denna sektor, så att inte vårdkedjan brister.
 • Vi vill utvidga förebyggande mentalvård/stöd för att hjälpa de unga.
 • Vi vill att staden ser till att Studenthälsans resurser räcker till, så att dessa tjänsters kapacitet inte överbelastas.

8. Lättillgänglig hälsovård
 • Vi vill att SOTE-finansieringen stärker servicen i vår växande stad – inte försämrar den.
 • Vi vill satsa på utvecklingen av hälsokiosker, så att snabbare/mindre akut vård kan erbjudas med låg tröskel.
 • Vi vill att vården på svenska tryggas.
 • Vi anser att vårdköerna måste förkortas och menar att saken kan åtgärdas med hjälp av servicesedlar.
 • Vi vill ta invånarna i beaktande då vi utvecklar servicen.

9. Inkluderande integration
 • Vi anser att integrationen på svenska måste utvecklas så att den fungerar för alla åldersgrupper.
 • Vi vill se integration genom inkludering, t.ex. genom fritidsverksamhet och idrott.
 • Vi vill motverka segregering i staden, genom en bostadspolitik som stödjer mångfald.
 • Vi vill trygga finansieringen av positiv särbehandling.
 • Vi vill inkludera personer med invandrarbakgrund i utvecklingen av integrationen.

10. Ett friskt hav
 • Vi vill att Helsingfors aktivt deltar i arbetet för att skydda Östersjön.
 • Vi vill vidareutveckla havsstrategin som värnar om Helsingfors unika skärgårdsmiljö.
 • Vi anser att miljömedvetenhet också utgör en möjlighet att utveckla nya affärsverksamheter och innovationer inom staden.
 • Vi vill att stadens stränder och öar blir lättare att nå, dels med offentliga trafikmedel, dels också med egen båt.

11. Hållbar stadsplanering
 • Vi vill ha hållbart, estetiskt byggande som passar in i omgivningen.
 • Vi vill att staden bygger tillräckligt mycket och för varierande behov, för att hålla boendekostnaderna låga.
 • Vi vill ha friska hus som har lång livstid och som byggs med hållbara principer; detta gäller även för renoveringar.
 • Vi vill ha fler grönområden som också möjliggör motion och utomhusaktivitet.
 • Vi vill ha förbättrat och utvecklat bullerskydd, anpassat till den stadsdel där det byggs.

12. Smidiga trafiklösningar
 • Vi vill ha mera samarbete och framförhållning i trafikplaneringen.
 • Vi vill att Helsingfors stad satsar på cykelinfrastruktur, så att det blir smidigt och säkert för alla att röra sig med cykel i Helsingfors, även för bilister och fotgängare.
 • Vi vill öka sjöburen kollektivtrafik i Helsingfors.
 • Vi vill att staten och staden tillsammans kan garantera verksamhetsförutsättningar för småflygplan och helikoptrar.

13. Mångsidig kultur
 • Vi anser att en mångsidig kultur bör vara en levande del av invånarnas vardag.
 • Vi vill att staden skapar fler och bättre förutsättningar för pop-up-verksamhet.
 • Vi vill använda kulturutbudet som en konkurrensfördel i marknadsföringen av staden.
 • Vi vill värna om och utveckla bibliotekens verksamhetsförutsättningar.

14. Idrott för alla
 • Vi vill sporra stadens yngsta och staden äldsta att motionera mera.
 • Vi vill att idrottsverksamheten i större utsträckning blir språkligt inkluderande och att den främjar jämställdheten.
 • Vi vill att Helsingfors bättre lyfter fram tredje sektorn inom idrotten då man presenterar utbudet i staden.

15. Konkurrenskraftiga högskolor
 • Vi vill göra Helsingfors ännu mera lockande som studieort.
 • Vi vill att man inom stadsplaneringen ser till att det byggs tillräckligt med studiebostäder.
 • Vi vill att staden bättre marknadsför de utbildningar som finns, också på svenska.

16. Trygghet
 • Vi vill att hela staden upplevs som trygg och säker för alla åldersgrupper.
 • Vi vill att polisen har tillräckliga resurser för att åtgärda också mindre grova brott mot hälsa och egendom och för att upprätthålla kontakten med det omgivande samhället.
 • Vi vill att skolorna och socialvården ges tillräckliga resurser för att förebygga situationer som leder till utanförskap och mobbning, även på nätet.
 • Vi vill att Helsingfors blir en föregångare och modell för cybersäkerhet inom den offentliga sektorn.
 • Vi vill att Helsingfors är en stad fri från rasism.

17. Jämställdhet på alla nivåer
 • Vi vill att det görs en könskonsekvensbedömning av alla de beslut som fattas av stadsfullmäktige.
 • Vi vill att staden beaktar tillgängligheten i den fysiska miljön och trafiken.
 • Vi vill att staden arbetar för att förebygga våld i hemmen och att anslagen för kristjänster ökas.

18. Ett flexibelt arbetsliv
 • Vi vill att Helsingfors ska vara den attraktivaste regionen att skapa arbetsplatser i och att staden ska kunna hävda sig internationellt som etableringsort.
 • Vi vill att Helsingfors fortsätter skapa goda utvecklingsmöjligheter för uppstartsföretag.
 • Vi vill att Helsingfors ska ha tillräckligt med startplatser inom tredje stadiets utbildning, för att trygga tillgången till högutbildad arbetskraft.
 • Vi vill se ett fördjupat samarbete mellan stadens arbetsplatser och studieinriktningar.

19. Unga med framtidstro
 • Vi vill att det finns förmånliga och kostnadsfria offentliga rum där unga trivs.
 • Vi vill att staden uppmuntrar unga och skapar stödtjänster för dem.
 • Vi vill att bostadspolitiken hjälper unga att få tillgång till ett eget hem.

20. God ekonomi
 • Vi vill att staden skapar förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv.
 • Vi vill att staden i ett tidigt skede satsar på att få in arbetslösa i arbetslivet.
 • Vi vill inte att kommunalskatten eller fastighetsskatten höjs.
 • Vi vill jobba för att barnfamiljer och företag stannar i staden.