Föregångare på klimat och miljö

Vi vill att Finland ska vara en föregångare i frågor som berör klimat och miljö. Finland ska vara klimatneutralt år 2035. För att stävja klimatförändringen och bevara biodiversiteten behövs mångsidiga åtgärder på flera olika plan. Många kommuner är föregångare när det gäller att finna klimatlösningar som är anpassade till regionens förutsättningar, och stöder på så sätt ett hållbart näringsliv och klimatsmarta arbetsplatser i kommunen.

 • Vi vill arbeta för en klimatsmart utveckling. Kommunerna har en avgörande roll när Finlands klimatmål ska uppnås. Användningen av förnybar energi ska främjas och fossila bränslen utfasas, särskilt i uppvärmningen.
 • I planläggning och byggande ska hållbarhet främjas, såväl gällande byggnadsmaterial som energianvändning. Vi ska bygga långsiktigt och se till att det finns tillräckligt med resurser för underhåll. Vi vill se mera träbyggande i kommunerna för att minska vår klimatpåverkan.
 • Kommunens upphandling är ett viktigt verktyg i klimatarbetet, till exempel för att främja klimatsmarta lösningar och närproduktion.
 • Vi vill att utsläppen i trafiken ska halveras till 2030 i jämförelse med 2005 års nivå.Vi vill utöka mängden laddningsstationer för elbilar och tankningsstationer för biogasbilar samt främja en parkeringspolitik som stöder miljövänliga bilar.
 • Vi vill att allt flera ska använda hållbara transportmedel. Vi jobbar för goda kommunikationer, god trafikplanering, flera lättrafikleder och bilfria områden.
 • Vi vill arbeta för en välfungerande kollektivtrafik och flera mobilitetstjänster – det ska vara enkelt att leva utan bil framförallt i städerna.
 • En välfungerande kollektivtrafik betyder rutter såväl mellan förorten och centrum som tvärgående rutter. Den regionala trafiken mellan centralorter och mindre kommuner lite längre bort skall utvecklas. Hållplatserna skall skydda dig från väder och vind.
 • Snabba och pålitliga nätförbindelser stöder såväl möjligheterna till distansarbete som hela landets digitala konkurrenskraft. Detta ska också gälla i skärgården och på landsbygden. För fungerande nätförbindelser behövs samarbete mellan staten, kommunerna och de olika nätoperatörerna.
 • Östersjön hotas av både övergödning och av klimatförändringen. Vi vill arbeta för att minska belastningen, bland annat genom att effektivera vattenhanteringen och öka återvinningen av näringsämnen.
 • Vi vill att kommunerna motarbetar en försvagning av biodiversiteten genom att rikta tillräckliga resurser till upplysningsarbete och till frivilliga naturskyddsåtgärder.
 • Som en del av ett målmedvetet klimatarbete vill vi att kommunen satsar på att minska onödigt avfall i sin verksamhet. Det behövs välfungerande återvinning, återanvändning och avfallshantering med tillräckligt många insamlingspunkter.

Välskött ekonomi och de bästa förutsättningarna för näringslivet


Kommunernas ekonomi är ansträngd och coronaepidemin har ytterligare förvärrat läget. I svåra ekonomiska tider vill vi lyfta fram vikten av våra värderingar. En välskött kommunal ekonomi ger de bästa förutsättningarna för en fungerande vardag i kommunen. Efter social- och hälsovårdsreformen betonas kommunens roll också när det gäller att skapa bästa möjliga verksamhetsförutsättningar för det lokala...

Läs mer