Selkokielinen vaaliohjelma

Lähellä sinua.

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13. kesäkuuta 2021. Nämä ovat sinulle tärkeät vaalit!

Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) tekee työtä sen eteen, että Suomi on aidosti kaksikielinen maa. Ihminen on RKP:lle tärkeä. Haluamme Suomen, jossa kaikilla on mahdollisuus hyvään elämään. Sekä kaupungit että maaseutu ovat meille tärkeitä

Nämä vaalit ovat tärkeät, koska kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat sinuun ja arkeesi. Kyse on siitä, miten kotikuntaasi kehitetään ja johdetaan tulevalla nelivuotiskaudella.

RKP:lle on tärkeää, että kaikki kuntalaiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja viihtyvät kotikunnassaan. Palvelujen on toimittava. Haluamme lasten viihtyvän päiväkodeissaan ja kouluissaan. Haluamme ikääntyneiden saavan tarvitsemaansa apua ja tukea. Kaupungeissa on oltava hyvät joukkoliikenneyhteydet esimerkiksi linja-autoilla ja junilla.

Ruotsalainen kansanpuolue haluaa, että kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus kehittyä, kasvaa, olla onnellisia – saada hyvä elämä. Kunnissamme on oltava kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset voivat tavata toisiaan. Lisäksi paikkakunnilla, joilla vain harvat puhuvat ruotsia, pitää olla paikkoja, joissa on mahdollista käyttää ruotsin kieltä. Haluamme, että asenne ruotsia ja muita kieliä kohtaan on hyvä kaikkialla maassamme. Kaikkien on uskallettava puhua omaa kieltään.

Haluamme, että kunnissamme luodaan edellytyksiä yrityksille. On tärkeää, että kuntamme panostavat yrittäjyyteen ja osallistuvat työpaikkojen luomiseen. Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia, mutta on tärkeää, että ihmiset voivat tavata toisiaan myös kasvokkain.

Kuntien on osallistuttava energiaälykkäiden ratkaisujen löytämiseen. RKP tekee työtä sen eteen, että kunnat ovat ilmastoneutraaleja vuonna 2030.

Nyt ajankohtaisen sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen on turvattava kaikille tasa-arvoiset palvelut.

Tasa-arvo on meille tärkeä arvo. RKP haluaa, että kunnissamme on asioista päättämässä suunnilleen saman verran naisia ja miehiä.

Vastustamme eriytymistä ja haluamme, että kuntamme pyrkivät auttamaan uussuomalaisia tuntemaan kuuluvansa yhteiskuntaan. Rasismi on kitkettävä kaikista kunnista. RKP tekee työtä monimuotoisuuden hyväksi ja haluaa, että uussuomalaiset voivat valita myös ruotsin kotoutumiskielekseen. Joillakin paikkakunnilla on saatava palveluja saamen kielellä. Myös viittomakielisten palvelujen on toimittava.

Suomen ja esimerkiksi Ruotsin ja Norjan välinen yhteistyö on meille tärkeää

RKP on puolue, joka haluaa olla lähellä sinua riippumatta siitä, oletko nuori tai vanha. Sinun on voitava helposti ottaa yhteyttä äänestämääsi henkilöön. Voit esittää meille kysymyksiä ja kertoa, mikä on sinulle tärkeää.

Paras koulu.

Ruotsinkielinen peruskoulu on yksi kaksikielisen Suomen perustekijöistä. Hyvä ja tasa-arvoinen opetus on Suomen menestyksen perusta. Koulua varten on oltava riittävästi rahaa. RKP haluaa, että lapset viihtyvät hyvin ja oppivat paljon koulussa.

 • Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen kouluun, jossa ketään ei kiusata. Meidän on jatkettava kiusaamisen vastaista työtä pyrkimyksenä kitkeä lopullisesti kaikenlainen kiusaaminen.
 • Oppilaiden on voitava hyvin koulussa. Haluamme, että oppilaanohjaukseen ja opinto-ohjaukseen kohdennetaan riittävästi rahaa. Kouluissa pitää myös olla koulupsykologeja ja kuraattoreita tukea tarvitseville opiskelijoille.
 • Haluamme, että lapsilla on mahdollisuus harrastustoimintaan heti koulupäivän jälkeen.
 • Koulun ja koulumatkan pitää olla kaikille turvallinen. Teemme työtä myös sen eteen, että koulurakennukset ovat hyvässä kunnossa ja sellaisia, että oppilaat viihtyvät niissä.

Hyvinvoivat asukkaat.

RKP:n tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi ja voivat hyvin. Haluamme, että palvelut ovat lähellä kuntalaisia. Kaikilla asukkailla on oikeus toimivaan terveyden- ja sairaanhoitoon sekä vanhustenhoitoon. Kunnista on löydyttävä tukipalveluja kaikille niitä tarvitseville. Esimerkiksi perheneuvontapalvelujen, koulun tukipalvelujen, nuorisopalvelujen sekä sosiaali- ja hoivapalvelujen on toimittava sekä ruotsiksi että suomeksi. RKP haluaa, että Suomi on maailman lapsiystävällisin maa.

 • Haluamme panostaa toimintaan, joka saa ihmiset voimaan hyvin ja pysymään terveinä. Uskomme, että panostukset liikuntaan, urheiluun ja kulttuuriin tekevät kunnistamme elinvoimaisia ja viihtyisiä. Haluamme siksi tukea esimerkiksi kansalais- ja työväenopistoja, aktiivista yhdistystoimintaa, ulkoilureittejä, kirjastoja, musiikkiopistoja ja taidekouluja.
 • Kunnassa on oltava hyvät mahdollisuudet kaikenikäisten liikkumiseen. Leikkipaikat, skeittipuistot ja muut kuntoilumahdollisuudet, kuten esimerkiksi ulkokuntosalit ja kuntoportaat lisäävät viihtyisyyttä. Suunnittelussa on otettava huomioon kaikki käyttäjät, myös toimintarajoitteiset.
 • Nuorilla on oikeus hyvinvointiin. Haluamme nuorisopalveluja, jotka tukevat nuorten varttumista.
 • Mielestämme kaikilla nuorilla on oikeus maksuttomiin vapaa-ajanharrastuksiin. Kunnan on tarjottava nuorille ja iäkkäille, naisille ja miehille soveltuvia mahdollisuuksia harrastaa kulttuuritoimintaa ja vapaa-ajan aktiviteetteja sekä saada harjoitteluaikoja ja –tiloja.
 • Teemme työtä, jotta kaikilla, myös toimintarajoitteisilla, on oikeus työhön, oikeus päättää omista asioistaan ja oikeus vaikuttaa omaan elämäänsä.
 • On tärkeää, että uussuomalaiset tuntevat olonsa kotoisaksi maassamme. Uussuomalaisten kotouttamispalveluja on siksi kehitettävä.

Hyvin hoidettu talous ja hyvät mahdollisuudet yrityksille

Monien kuntien talous on tiukalla. Koronaepidemia on lisännyt rahapulaa entisestään. Kuntalaisilla on mahdollisuus toimivaan arkeen, jos kunnan talous hoidetaan hyvin. Sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen jälkeen on vielä tärkeämpää, että kunta luo hyvät toimintaedellytykset kunnan yrittäjille.

 • Haluamme edistää kunnan ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Se avaa menestymismahdollisuuksia yrityksille, luo työpaikkoja ja on hyväksi sekä kunnalle että koko maalle.
 • Kunnan pitää olla hyvä työnantaja. Kunnan työntekijät ovat voimavara. On tärkeää, että työntekijöille on tarjolla terveydenhoitopalveluja, jotta he pysyvät terveinä ja voivat hyvin.
 • Haluamme, että kunnat helpottavat muunmaalaisten pääsyä Suomeen ja työntekoa täällä.

Haluamme olla edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa.

Haluamme, että Suomi on edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa. Suomen tulee olla ilmastoneutraali vuonna 2035. Meidän on tehtävä monia asioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Haluamme tehdä työtä myös eläin- ja kasvilajien häviämisen estämiseksi.

 • Haluamme tehdä työtä ilmastoälykkään kehityksen hyväksi. Kuntien työ on tärkeää, jotta Suomi voi saavuttaa luvatut ilmastotavoitteet. Haluamme edistää uusiutuvan energian käytön lisäämistä. Haluamme myös edistää fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamista etenkin rakennusten lämmittämiseen.
 • Haluamme yhä useampien käyttävän ympäristöystävällisiä kulkuvälineitä. Teemme työtä hyvien liikenneyhteyksien ja hyvän liikennesuunnittelun edistämiseksi sekä kevyen liikenteen väylien ja autottomien alueiden lisäämiseksi.
 • Haluamme nopeat ja luotettavat verkkoyhteydet. Ihmisillä on niiden ansiosta mahdollisuus etätyöskentelyyn ja koko maan digitaalinen kilpailukyky vahvistuu. Myös saaristossa ja maaseudulla on oltava hyvät verkkoyhteydet.
 • Haluamme, että kunnat panostavat jätteidensä vähentämiseen yhtenä osa-alueena työssä ilmaston hyväksi. Toimiva kierrätys, uusiokäyttö ja jätteenkäsittely edellyttävät, että jätteenkeräyspisteitä on riittävästi.

Lähellä sinua – RKP:n kuntavaaliohjelma 2021


Kuntavaalit järjestetään 13. kesäkuuta 2021. Juuri sinä olet tärkeä näissä vaaleissa! Ruotsalainen kansanpuolue tekee kaikilla tasoilla työtä sen eteen, että Suomessa on kaksi vahvaa kansalliskieltä, ruotsi ja suomi. Meidän Suomessamme ihminen on keskiössä ja teemme työtä kaikkia tasa-arvoisesti kohtelevien vaihtoehtojen löytämiseksi. Tarvitsemme sekä vahvoja kaupunkialueita että elävää maaseutua. Kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat sinuun ja sinun...

Tutustu