RKP Loviisan kuntavaaliohjelma 2021

Takaisin ehdokkaisiin.

 

RKP Loviisassa – Vaaliohjelma 2021

     • Terveydenhuollon tulee sijaita lähellä meitä myös tulevaisuudessa – perusterveydenhuolto paikallisesti ja sairaalahoito Porvoossa.
     • Ruotsin kieli ei enää ole itsestäänselvyys. Meille se on aina ollut sitä, ja jatkamme ponnisteluja sen eteen, että jatkossakin saat palvelua ruotsiksi.
     • Loviisan on täytynyt tehdä suuria säästöjä. On aika panostaa tulevaisuuteen ja elinvoimaan.
     • Tarvitsemme kaikkia yrittäjiämme, sekä suuria että pieniä. Loviisasta tulee Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki!
     • Olemme panostaneet kouluihimme ja rakentaneet muutaman uuden – koulutuksen laatu on myös säilytettävä!
     • Loviisa on kaupunki, jossa on elinvoimaisia kyliä. Näin tulee olla myös jatkossa.
     • Kaikki tarvitsemme kulttuuria, liikuntaa ja vapaa-aikaa. Jokainen näihin panostettu euro maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.
     • Asuntomessut 2023 onnistuvat. Paremman ajan alku.

Vakaa talous on kaiken perusta

 • RKP on kantanut suuren vastuun kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Olemme tehneet suuria investointeja ja siitä syystä toteuttaneet merkittäviä säästötoimia. On aika panostaa tulevaisuuteen ja elinvoimaan.
 • Hyvinvointi mahdollistetaan verovaroilla, jotka luodaan työn ja yrittäjyyden kautta. Korkean palvelutason takaaminen edellyttää uusia loviisalaisia ja uusia yrityksiä. Haluamme tehdä Loviisasta mahdollisimman houkuttelevan niin uusille kuin nykyisille loviisalaisille ja yrityksille.
 • Edistetään yhteistyötä aktiivisten yhdistystemme ja muun kolmannen sektorin kanssa. Näissä piilee tahto, energia ja luovuus.

Turvallisuus ja terveys

 • Lähivuodet ovat ratkaisevia Itä Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen osalta.
 • Loviisan terveyskeskuksen tulevaisuus on turvattava. Ikäihmisten hoidon on toteuduttava lähellä, omassa kunnassamme.
 • Porvoon sairaalaa on kehitettävä, ei ajeta sitä tietoisesti alas! Porvoon sairaalassa on tarjottava monipuolisesti sairaanhoitoa, myös ruotsiksi. Tämä vaatii itäuusmaalaista yhteistyötä.
 • On selvitettävä mahdollisuutta käynnistää liikkuva terveysasema Itä-Uudellamaalla. Näin hoito tulee potilaan luokse.
 • Koronapandemian myötä yhä useampi harkitsee muuttoa pääkaupunkiseudulta. Loviisa koetaan turvallisena vaihtoehtona, etenkin lapsiperheiden ja iäkkäämpien näkökulmasta.
 • Korostamme yhteistyötä ja molemminpuolista kunnioitusta luottamushenkilöiden ja virkamiesten välillä, Loviisan ja loviisalaisten parhaaksi.
 • Haluamme edistää kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia ja vähentää sairaspoissaoloja. Hyvä johtajuus on keskeistä henkilökunnan hyvinvoinnille.
 • Oikeus omaan äidinkieleen on terveydelle ja hyvinvoinnille keskeistä, riippumatta siitä mikä kieli on. Loviisa on kaksikielinen kaupunki ja palveluiden on toimittava molemmilla kotimaisilla kielillä, kaikissa yhteyksissä.

Koulut ja sivistys

 • Lapsilla tulee olla kohtuullinen koulumatka. Laadukasta koulutusta on oltava tarjolla terveissä tiloissa niin keskustassa kuin maaseudulla. Kaikille lapsille on taattava turvallinen koulutie.
 • Toisen kotimaisen kielen oppimisen tueksi ja kieliryhmien välisen kanssakäymisen lisäämiseksi on kieliryhmien välistä yhteistyötä lisättävä. Toimikoot Koskenkylän koulukeskus ja Isnäsin koulut tässä inspiroivana esimerkkinä.
 • Ehkäisemme koulukiusaamista, syrjäytymistä ja henkistä pahoinvointia. Tämä tehdään lisääntyvällä tietoisuudella, nopeilla toimenpiteillä ja laajalla yhteistyöllä eri toimijoiden kesken.

Elinvoimaa koko kaupungissa

 • Loviisa on kylien kaupunki. Tämän tulee heijastua myös tulevissa päätöksissä.
 • Heille, jotka haluavat ostaa tontin, on tarjottava enemmän vaihtoehtoja niin keskustassa kuin kylissä. Kaupungin on parannettava markkinointiaan.
 • Toimivat linja-auto vuorot ovat olennaisia, etenkin työmatkalaisille. Kaupungin on edistettävä etätyömahdollisuuksia.
 • Kaupungin on tehtävä tehokasta vaikuttamistyötä uuden rautatien, lisääntyvien linja-autovuorojen, haja-asutusalueiden paremman liikenteen sekä paikallisten maanteiden kunnossapidon edistämiseksi. Teiden on oltava turvallisia!
 • Sekä kokemukset että tutkimus osoittavat niiden maiden ja kuntien pärjänneen taloudellisesti paremmin, jotka ovat toivottaneet tervetulleiksi maahanmuuttajia ja muuta sisäänmuuttoa eri kulttuureista. Närpiö näyttää tässä tietä!

Loviisasta tulee Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki

 • Yrittäjäystävällisyyden tulee näkyä kaupungin kaikissa toiminnoissa ja kaikessa asiakaspalvelussa. Maankäytön suunnittelun, rakennuslupien ja muiden lupaprosessien on toimittava sujuvasti.
 • Kaupungin on oltava aktiivisessa vuorovaikutuksessa yritystemme kanssa. Yritysvaikutusten arviointia tulee käyttää yhä useammin päätöksenteon tukena.
 • Meillä on kasvava pienyrittäjien verkosto. Haluamme antaa heille heidän tarvitsemansa tuen.
 • Hankintojen ja tarjouspyyntöjen yhteydessä on kyettävä laatiman kriteeristö, joka tukee paikallista elinkeinoelämää, vallitsevat säädökset huomioiden.
 • Olemme tällä vaalikaudella ansiokkaasti edistäneet Loviisa-Lahti rautatien kunnostukseen vaadittavan rahoituksen saamista. Jatkamme Loviisan sataman eteen tehtävää kehitystyötä. Seuraavaksi on syvennettävä väylää.
 • Lisää vetoapua yrityksillemme!
 • Yrittäjät odottavat asuntomessuilta piristystä elinkeinoelämään. Rahojen tulee liikkua paikallisesti.

Kestävä kehitys ja luonto

 • Loviisan on edistettävä ja priorisoitava ilmastoystävällisiä ratkaisuja ja kierrätystehokkuutta. Tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2030 mennessä.
 • Loviisa on jo tunnettu luovasta ja menestyksekkäästä puurakentamisesta. Tähän on panostettava enemmän!
 • Loviisassa on useita maanviljelijöitä ja muita lähiruoan tuottajia, joita tulee tukea. Vähennetään ruokahävikkiä!
 • Energia-alalla tapahtuu paljon ja Loviisan on toivotettava tervetulleeksi uusia, ympäristöystävällisiä ja kestäviä energiantuotantotapoja. Kehityksen tulee tapahtua vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.

Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika

 • Loviisa on ansiokkaasti profiloitunut kulttuurikaupunkina, leikkauksista huolimatta. On uusien otteiden aika yhdessä elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa.
 • Tapahtumia, jotka houkuttelevat kävijöitä kansallisesti ja kansainvälisesti, on markkinoitava entistä tehokkaammin.
 • Kaupungin kulttuuriperintö hyvin säilyneine puutalokortteleineen, kuvauksellisine ruukkeineen ja monipuolisine luontokohteineen laajassa saaristossa ovat helmiä, joita tulee markkinoida paremmin.
 • Perinnekeskus Kuggom ainutlaatuisine puuveneosaamisineen saa uuden merkityksen laajennetun oppivelvollisuuden myötä.
 • Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus heitä miellyttävään harrastukseen.
 • Kuntalaisten liikunnan edellytykset on varmistettava. Järkevän kaavoituksen myötä on mahdollista edistää fyysistä aktiivisuutta. Viihtyisä ympäristö kannustaa liikkumaan.
 • Useita liikunta- ja urheilupaikkoja hoidetaan jo nyt seurojen ja vapaaehtoisten voimin, yhteistyössä kaupungin kanssa. Tätä yhteistyötä tulee edelleen kehittää!