RKP Kirkkonummi vaaliohjelma 2021

Lataa vaaliohjelma PDF:nä
Takaisin kuntaan

Visio 1 – Meidän Kirkkonummi on Uudenmaan helmi. Ainutlaatuinen ja inspiroiva koti kaikille.

RKP on sinun äänesi Kirkkonummella, jossa ihminen on keskiössä. Me edistämme ratkaisuja, jotka toimivat oikeudenmukaisesti kaikille. Haluamme, että Kirkkonummi on kunta, johon halutaan muuttaa, ja jossa halutaan asua ja viihtyä. Kunnan talous on hyvin hoidettu. Koulut sekä muut tilat ovat turvallisia ja saavutettavia. Tasa-arvoinen kunta on hyvinvoiva kunta. Tasa-arvo on RKP:lle keskeinen arvo kaikessa työssä, jonka pitää näkyä esimerkiksi sukupuolijakaumassa kunnan johtavissa tehtävissä.

RKP haluaa Kirkkonummen, jossa jokainen tuntee itsensä osaksi kokonaisuutta. Haluamme luoda hyvän elämän edellytykset, jotta sinun ja perheesi on hyvä kehittyä, kasvaa ja olla onnellinen. Panostamme yhteistyöhön ja omistautumiseen. Kirkkonummella pitää olla paikkoja ihmisten kohtaamiselle ja kanssakäymiselle, ja jokaisella kirkkonummelaisella on oikeus viihtyä ja oikeus tuntea olonsa turvalliseksi. Palveluiden pitää toimia, kun niitä tarvitsee.

Haluamme että lapsemme saavat parhaan mahdollisen alun koulupolulleen. Oppilailla on oikeus opetukseen terveissä koulurakennuksissa. Tämän takia on tärkeä, että GWP-hanke saadaan käyntiin mahdollisimman nopeasti, ja että muutkin tulevaisuuden kouluhankkeet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Haluamme että päiväkotimme ja koulumme ovat lapsille viihtyisiä ympäristöjä.

Haluamme että ikäihmiset saavat tarvitsemansa avun ja tuen. Haluamme asuinympäristöjen olevan viihtyisät ja että jokaiseen elämänvaiheeseen löytyy kirkkonummelainen asuinratkaisu. Edistämme omakotitalotonttien tarjonnan kasvattamista, ja toivomme tämän houkuttelevan eritoten lapsiperheitä, sekä luonnonläheisestä että väljemmästä asumisesta kiinnostuneita asukkaita, jotka haluavat asua lähellä pääkaupunkiseutua ja merta.

Kunnallis- ja kiinteistöverojen suhteen RKP pyrkii maltillisuuteen ja verojen nostopaineen hillitse-miseen, varsinkin tilanteessa, jossa mainittujen verojen päälle tullee vielä Sote-vero maksettavaksi. Lisäksi pyrimme vaikuttamaan siihen, ettei valtion talousnäkymien heikkeneminen vaikuttaisi liikaa kuntatalouteen.

Visio 2 – Meidän Kirkkonummi on kaksikielinen, suomi ja ruotsi, ympäristöystävällinen kunta lähellä pääkaupunkia. Täällä aktii-vinen pikkukaupunkimainen asuminen yhdistyy hyvin viihtyisään asumiseen luonnonkauniissa ympäristössä. Monipuoliset harrastus-mahdollisuudet ja hyvä kulttuuritarjonta kaikenikäisille ihmisille.

Vahvasti kaksikielinen Kirkkonummi on RKP:lle tärkeä asia. Haluamme olla mukana luomassa hyvää ilmapiiriä, jossa jokainen tuntee olevansa osallisena ja jossa jokainen uskaltaa puhua omaa kieltään. Meidän mielestämme Kirkkonummella voi olla keskeinen rooli energiatehokkaiden ja kestävien ratkaisujen kokeilemisessa ja käyttöönotossa, esimerkiksi julkisissa hankinnoissa. Kirkkonummi ja RKP jatkavat työtä, jotta tavoite hiilineutraaliudesta toteutuisi vuoteen 2035 mennessä. Uusiutuvan energian käyttöä pitää edistää ja fossiilisista polttoaineista pitää pyrkiä eroon, varsinkin lämmityksessä. On myös tärkeää, että energian talteenottoa tehostetaan. Kaavoituksessa ja rakentamisessa tullaan niin ikään kiinnittämään huomiota kestävyyteen, kuten myös julkisten tilojen ylläpito- ja huoltotoimenpiteiden riittävyyteen.

Haluamme että puurakentaminen yleistyy ja että sähköautojen latauspisteitä ja biokaasu-autojen tankkauspaikkoja olisi nykyistä enemmän. Lisäksi haluamme edistää pysäköinti-politiikkaa joka tukee ympäristöystävällisten autojen käyttöä ja käyttöönottoa. Haluamme osaltamme olla mukana päätöksissä, jotka auttavat vähentämään Itämereen kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia.

Maatalouden ja lähituotannon edellytykset pitää pyrkiä säilyttämään. Osana kunnian-himoista ilmastotyötä, haluamme kunnan ja sen asukkaiden pyrkivän toimillaan vähentä-mään turhan jätteen syntymistä. Kierrätyksen, kiertotalouden ja jätteidenkäsittelyn toimivuus varmistetaan vain, mikäli näitä palvelevia toimintoja on riittävän kattavasti ja laajasti.

Haluamme panostaa ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään toimintaan. Panostukset liikuntaan, urheiluun ja kulttuuriin, esimerkiksi kansalais- ja työväenopistojen, järjestöjen, ulkoilureittien, musiikki- ja taidepajojen avulla, luovat hyvinvointia, viihtyisyyttä ja vetovoimaa.

Harrastukset ovat tärkeä osa hyvinvointia. Mielestämme jokaisella nuorella on oikeus merkitykselliseen ja maksuttomaan harrastukseen. Haluamme että lapset ja nuoret ovat mukana vaikuttamassa kunnan vapaa-aikapalveluiden tarjontaan. Kirkkonummella pitää olla monipuoliset ja kustannusystävälliset harrastusmahdollisuudet iästä riippumatta. Leikkipaikat, skeittipuistot ja muut liikuntamahdollisuudet, esim. esteettömät ulkokuntosalit ja kuntoportaat, parantavat viihtyisyyttä. Teemme aktiivisesti työtä rohkaistaksemme asukkaita kestäviin elintapoihin ja parantaaksemme ilmastoystävällisyyttä rakentamisessa, asumisessa sekä työmatkustamisessa ja vapaa-ajalla tapahtuvassa matkustamisessa.

Tahdomme Kirkkonummelle kasvukeskuksien asuinalueista viihtyisiä, tasa-arvoisia ja moni-ilmeisiä. Lisäksi haluamme ison konserttisalin kulttuuritapahtumille, tekojääradan, hyvät hiihtoladut, esteettömät kuntoilupolut ja toimivammat uimarannat.

Visio 3 – Meidän Kirkkonummi on kunta, jonka asukkaat ovat tyyty-väisiä. He ovat aktiivisesti osallisia kaksikielisen kunnan rakenta-misessa, jossa kaikki kuntalaiset tuntevat olonsa turvalliseksi. Kirkkonummella halutaan asua ja ikääntyä. Ketään ei jätetä yksin.

RKP on puolue, joka on lähellä sinua, läpi elämän. Haluamme että sinun on helppo olla yhteydessä meidän luottamushenkilöihin – asiassa kun asiassa. Kirkkonummi olemme me, sinä ja minä yhdessä. Tämän takia kuntavaalit ovat tärkeät. Vaaleissa on kyse siitä, kuinka sinun ja minun, meidän kuntaamme, johdetaan ja kehitetään seuraavan neljän vuoden ajan. Kyse on asukkaiden hyvinvoinnista.

Kaikilla lapsilla on oikeus laadukkaaseen opetukseen kaikilla asteilla. Tämän oikeuden ei kuulu olla kiinni asuinpaikasta tai vanhempien työllisyystilanteesta. Haluamme että toisen kotimaisen kielen opiskelu aloitetaan jo varhaiskasvatuksen aikana.

Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin ilman kiusaamista. Koulukiusaaminen pitää pyrkiä kitkemään, ja resursseja kiusaamisen estämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi pitää parantaa. Oppilashuollon merkitys korostuu ja me haluamme varmistaa riittävän tuen koulupsykologien ja kuraattoreiden sekä oppilas- ja opintoneuvonnan riittävät resurssit varmistamalla.

Toimiva aamu- ja iltapäivähoito pitää varmistaa monipuolisine ulko- ja sisäaktiviteetteineen. Haluamme myös mahdollistaa lasten harrastustoiminnan koulupäivän yhteydessä. Haluamme yhä useammalle mahdollisuuden osallistua kielikylpyyn tai -suihkuun. Koulun ja koulumatkan pitää olla kaikille turvallinen. Teemme aktiivisesti työtä sen eteen, että koulurakennuksemme olisivat terveet, viihtyisät ja oppimiseen innostavat. RKP haluaa varmistaa, että palvelut ovat lähellä asukkaita, ja asukkaita varten. Jokaisella kirkkonummelaisella on oikeus toimivaan terveydenhuoltoon.

Vanhemmalle väestölle tarjotaan räätälöityjä, kunkin tarpeet huomioon ottavia palveluita. Tuetun asumisen yksikköjä pitää olla tarjolla, sinä päivänä, kun kotona ei enää pärjää, kuten muitakin tukimuotoja pitää olla helposti tarjolla niitä tarvitseville. Näitä ovat esimerkiksi perheneuvontapalvelut, koulun eri tuki- ja neuvontapalvelut, nuorisopalvelut, sosiaalipalvelut ja vanhuspalvelut, ja kaikkien näiden pitäisi ottaa myös yksilön tarpeet huomioon, sekä suomeksi että ruotsiksi.
Turvallisuuden tunne jokaisessa elämänvaiheessa on tärkeä.

Vanhuusvuosien elämänlaatu on kunnia-asia. Kuntien seniorineuvonnalla on tärkeä tehtävä senioreiden toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisessa. Haluamme ennaltaehkäistä yksinäisyyden lisääntymistä kaikissa ikäryhmissä. RKP tekee työtä edistääkseen kaikkien ryhmien hyvinvointia, esim. päivähoitopaikkojen määrän ja koulujen resurssien riittävyyden varmistamiseksi. Haluamme että oppimisympäristöt ottavat huomioon sekä oppimisen, että hyvinvoinnin.

Teemme työtä myös sen eteen, että GWP-koulukeskuksen rakentaminen käynnistyy mahdollisimman pian ja myös suomen- ja ruotsinkielisen yhteisen lukiokampuksen toteutumisen eteen.

Haluamme edistää järjestötoiminnan edellytyksiä, ja haluamme turvata vanhuuspalveluiden toimivuuden, esimerkiksi tuetun asumisen palveluilla, myös ruotsiksi.

Tiivistetysti, teemme työtä ihmisläheisen kunnan eteen, jossa asukkaiden on turvallista ja viihtyisää asua!

Visio 4 – Meidän Kirkkonummi on usean kasvukeskuksen kunta, ja RKP haluaa näiden kaikkien kukoistavan rinta rinnan. Toimiva liikenneverkko ja järkevä julkinen liikenne pitää mahdollistaa kaikille asukkaille.

RKP haluaa turvata koko kunnan elinvoiman, kaikilla alueilla. Tarvitsemme sekä vahvoja kasvukeskuksia, että elävän maaseudun. Kasvukeskusten kaavoituksen pitää olla houkuttelevaa ja aikataulujen pitää toteutua kaikessa kaavoituksessa. Koemme tärkeäksi, että keskustan uudista-minen edistyy. Kirkkonummi on vain kivenheiton päässä pääkaupunkiseudusta ja tänne pääsee nopeasti sekä julkisilla että muilla kulkuvälineillä. Työpaikkamatkustamisen pitää olla helppoa.

RKP kokee tärkeäksi sen, että liikennesuunnittelu on järkevää, ja että yhteydet Kirkkonummelle/-lta ja kunnan sisällä kasvukeskusten välillä toimivat hyvin. Haluamme riittävästi pysäköintipaikkoja, oikein suunnitellusti, jotta ei tarvittaisi kunnallista pysäköinninvalvontaa.

RKP haluaa paremman ja joustavamman julkisen liikenteen, paremmat junayhteydet, sekä useamman Kirkkonummella pysähtyvän kaukojunan. Ehkä tulevaisuudessa metro ja kaupunkirata ulottuvat Kirkkonummelle asti?

Julkisen liikenteen käyttämisen haluamme olevan sujuvaa ja edullista. Erityisryhmille, kuten eläkeläisille ja opiskelijoille haluamme jatkossakin omat alennukset. Lisäksi tahdomme parantaa edellytyksiä ja rohkaista asukkaita ympäristöystävälliseen ja terveelliseen liikkumiseen jalan ja pyörällä, mm. laajentamalla jalankulku- ja pyörätieverkostoa. Näitä tarvitaan myös lasten ja nuorten turvallisten harrastus- ja koulumatkojen turvaamiseen.

Visio 5 – Meidän Kirkkonummi houkuttelee aktiivisesti yrittäjiä ja työpaikkoja, lähelle ihmisten koteja. Kirkkonummen sijainti Uudellamaalla antaa meille loistavat eväät kirkkaaseen tulevai-suuteen. Kunnan vetovoimaa parannetaan jatkuvasti, mutta ei luonnon kustannuksella.

Kirkkonummella on loistava sijainti aivan pääkaupungin kupeessa, ja Kirkkonummen keskustaan pääse hyvin kaikilla liikkumistavoilla. Haluamme nähdä hyvää yhteistyötä kunnan ja elinkeinoelämän välillä ja luoda hyvät edellytykset yrittäjyydelle ja investoinneille. Haluamme Kirkkonummen elävän tässä ajassa, mutta haluamme myös uudistua rohkeasti. Haluamme että Kirkkonummi on aktiivinen edelläkävijä, joka mahdollistaa yritysten hyvän perustamis- ja kasvualustan, koska työllisyys ja yrittäjyys ovat toimivan kunnan perusedellytyksiä.

Haluamme myös tukea maaseutuelinkeinojen ylläpitämistä ja uudistamista, kasvattaa yritystonttitarjontaa ja elävöittää kaikkia kasvukeskuksia. Maankäytön ja kaavoituksen pitää myös tukea yritysten perustamista ja elinkeinoelämän kehittämistä. Digitalisaatio mahdollistaa sujuvamman arjen, ja tämä pitää huomioida esimerkiksi luomalla etätyökonttoreille hyvät edellytykset eri puolilla kuntaa.

Etätyössä emme kuitenkaan haluaa menettää ihmiskontaktia. Toivomme että eritoten ympäristöystävällisesti ajattelevat yritykset löytäisivät Kirkkonummen. Pääkaupungin läheisyys, järvet, meri ja luonto mahdollistavat hyvin laajan skaalan erilaisia tapahtumia, esimerkiksi festivaalien muodossa, ja toivomme esimerkiksi, että gastronomia kehittyy Kirkkonummella.

Kunnan pitää olla hyvä ja luotettava työnantaja, joka näkee työntekijänsä arvokkaana resurssina. Heidän hyvinvointinsa ja työkykynsä on meille ensisijaisen tärkeä, ja haluamme että kunta onnistuu myös jatkossa houkuttelemaan riittävästi tarvitsemiaan työntekijöitä.