RKP Kemiönsaaren kuntavaaliohjelma 2021

Takaisin ehdokkaisiin.

Kunta on asukkaitaan varten.

Kaiken toiminnan on oltava asiakaslähtöistä ja palveluhenkistä, joustavia digitaalisia palveluja tulee ottaa käyttöön kaikessa asioinnissa. Toimialojen tulee tehdä yhteistyötä tarjotakseen parasta mahdollista palvelua. Veroprosenttia ei tule nostaa, sen sijaan kunnan palvelut on tuotettava järkevästi ja tehokkaasti.

Lasten on saatava paras mahdollinen alku elämälleen.

Korkealuokkainen varhaiskasvatus luo menestyksekkään yhteiskunnan perustan. Suomen menestys rakentuu hyvälle ja tasa-arvoiselle koulutukselle. Koululle on annettava riittävästi resursseja. RKP tekee töitä sekä oppimista että hyvinvointia painottavan kouluympäristön hyväksi.

Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen elämään ilman kiusaamista. Meidän on jatkettava kiusaamisen vastaista työtä ja lisättävä kohdennettuja resursseja kaikenlaisen kiusaamisen kitkemiseksi. Kemiönsaaren päiväkodit ja koulut saavat mielellään panostaa kielikylpyihin sekä yhteisöllisyyteen yli kielirajojen. Kunta tarvitsee hyvin toimivan ja monipuolisen lukion, joka houkuttelee nuoria opiskelemaan ja jäämään saarelle. Brusabyn tarjoama koulutus on tärkeä ja antaa nuorille myös valinnanvaraa.

Elinvoimaisuus luo hyvää taloutta ja hyvinvointia.

Hyvin hoidettu kuntatalous luo parhaat edellytykset hyvälle palvelulle. Ainoastaan kestävän talouden kautta voidaan säilyttää korkea palvelutaso. Pienet koulut ja päiväkodit, kirjastot useassa kunnan osassa, korkealuokkaiset hoito- ja hoivapalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan aktiviteettien verkosto luovat turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Väestöpohja sekä taloudelliset realiteetit ovat ratkaisevassa asemassa tulevaisuuden palveluverkoston muotoilussa.

Yritykset luovat työtä ja hyvinvointia. Haluamme nähdä hyvää yhteistyötä kuntien ja elinkeinoelämän välillä. Kunnan rooli on mahdollistaa, että kaavoitus ja maankäyttö tukevat yritysten asettumista ja elinkeinoelämän kehittämistä. On tärkeää, että maankäyttöpolitiikka on aktiivista ja että se varmistaa kunnan tonttitarjonnan houkuttelevuuden, jotta muuttoliikettä kuntaan voidaan kasvattaa.

On tärkeää, että kunta tekee järkeviä ja kestäviä hankintoja, joissa korostetaan laatukriteereitä ja huomioidaan ilmastovaikutukset. Hankintojen tekeminen paikallisesti aina, kun se on mahdollista antaa hyvän kasvualustan yhä useammalle työpaikalle.

Kunnan rakennukset ovat veronmaksajien omaisuutta. Terveessä taloudessa kaikilla rakennuksilla on kunnossapitosuunnitelma, jota noudatetaan. Käytöstä poistuneet rakennukset tulee myydä, se on hyvää taloudenhoitoa.

Hyvinvoivat asukkaat tarvitsevat vähemmän sairaanhoitoa.

Matalan kynnyksen palvelut sekä terveyttä edistävät toimet ovat sijoituksia tulevaisuuteen. Kunnalla tulee olemaan vastuu terveyttä edistävästä toiminnasta myös silloin, kun päävastuu terveydenhuollosta, sairaanhoidosta ja sosiaalitoimesta siirtyy hyvinvointialueille.

Arkiliikuntaan tehdyt panostukset ovat tärkeitä. Turvallisten kävely- ja pyöräilyteiden, ulkoilureittien, viihtyisten puistojen ja maksuttomien ulkokuntosalien tulee olla osa kunnan infrastruktuuria.

Urheilu ja kulttuuri, kuten aikuisopisto, aktiivinen yhdistystoiminta, kirjasto, musiikkiopisto ja taidekoulu edistävät hyvinvointia ja tekevät kunnasta elinvoimaisen sekä viihtyisän. Tekemällä yhteistyötä kolmannen sektorin ja yhdistysten kanssa voi terveyttä edistävä toiminta kasvaa ja kehittyä.

Kemiönsaari, ikäystävällinen kunta.

Vastuumme ja sitoutuneisuutemme siihen, että ikääntyneiden on mahdollista elää hyvää elämää koko elämänsä ajan ei pääty sote-uudistukseen. Virallisesti hyvinvointialue tulee vastaamaan toiminnasta ja taloudesta, mutta ikääntyneet ovat edelleen osa elämäämme; he ovat perheenjäseniämme, sukulaisiamme, ystäviämme ja aiempia kollegojamme. RKP haluaa taata hyvän hoidon ja hoivan ikääntyneille, omalla äidinkielellä ja niin lähellä kotia kuin mahdollista.

Jotta ikääntyneiden hoivapalvelu toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, julkisten palvelujen rinnalle tarvitaan niitä täydentäviä yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluja. Ikääntyneillä tulee olla mahdollisuus itse valita sopivin asumis- ja palvelumuoto verorahoin tuetun palvelusetelin avulla.

Monet toivovat pystyvänsä jatkamaan asumista omassa kodissaan turvallisesti, nk. ”asuinympäristön pysyvyyden” mukaisesti. Siksi tarvitaan panostuksia terveyden ylläpitoon, kuntouttamiseen, kotihoitoon ja kotisairaanhoitoon hyödyntämällä arvonlisäverottomia palveluja sekä kotitalousvähennystä.

Tarvitaan myös moderneja, turvallisia ja esteettömiä senioriasuntoja ja yhteisöllisiä asumismuotoja sekä Taalintehtaalla että Kemiönsaarella. Jotta voidaan helpottaa ikääntyneiden mahdollisuutta elää aktiivista elämää omien mahdollisuuksiensa mukaisesti myös korkeassa iässä, täytyy senioritaloja rakentaa lähelle muita yhteiskunnan palveluja.

Kemiön senioritalon yhteydessä on oltava myös moderni hoivarakennus, uusi Almakoti. Hannakoti ja Silverbacken jatkavat kunnan alaisuudessa. Mikäli tuleva hyvinvointialue katsoo, että Silverbacken on liian pieni eikä tarpeeksi kustannustehokas yksikkö, haluaa RKP, että kunta valmistelee vaihtoehtoisia toimintamuotoja, jotka voivat taata Silverbackenin palveluasumisen ikääntyneille myös tulevaisuudessa.

Elävä saaristo, jossa arki toimii.

Kaikilla on halutessaan oltava mahdollisuus elää ja toimia saaristossa. Maksuttomat ja tehokkaat yhteydet, jotka sopivat asukkaiden kuljetustarpeisiin sekä mahdollisuus nopeaan internet-yhteyteen. Saaristoliikenne on suurten muutosten edessä. Kunnan tulee olla proaktiivinen ja tehdä yhteistyötä ELY-keskuksen sekä valtiovallan kanssa kehittääkseen saaristoliikenteen moderneja ja joustavia ratkaisuja. Lisätäkseen kuntaan asettuvien määrää, RKP haluaa helpottaa vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi. Koulu, päivähoito, kirjasto ja Palvelukoti Solglimten ovat tärkeitä ja välttämättömiä yhteiskunnan toimintoja, joita tarvitaan takaamaan saariston elinvoima. Kunnan yhteistyötä saariston kyläyhdistysten ja järjestöjen kanssa tulisi lisätä.

RKP haluaa vahvistaa paikallista demokratiaa ja avoimuutta.

Kunnan tulee käydä aktiivista dialogia kunnan asukkaiden ja yhdistysten kanssa. Haluamme toteuttaa avoimia kyselytilaisuuksia ennen valtuuston kokouksia sekä säännöllisiä asukastapaamisia kaikissa kunnan osissa. Mielestämme keskustelujen ja päätösten tulee perustua faktaan ja otamme etäisyyttä kaikesta verkossa tapahtuvasta häirinnästä.

Meidän tulee olla askel edellä ympäristökysymyksissä. Puhdas ruoka – puhdas ympäristö.

Tavoitteena on, että Suomen kunnat ovat ilmastoneutraaleja vuonna 2030. Kunnalla on keskeinen rooli ilmastoälykkäiden ratkaisujen esille tuomisessa ja niiden edistämisessä. RKP suhtautuu myönteisesti vaihtoehtoisten energialähteiden eri muotoihin. Paikallinen energiantuotanto vahvistaa paikallista energiansaantia ja paikallista yrittäjyyttä.

Haluamme myös, että ympäristöystävälliset ja paikallisesti tuotetut tuotteet ovat etusijalla kunnan toiminnassa. Kotimaisesta puusta rakentamisen lisääminen on innovatiivista, kestävää ja uudistuvaa. Sillä on lisäksi myönteinen vaikutus sekä ilmastoon että rakennusten käyttäjille.

Kunnan metsäsuunnitelman tulisi edistää monipuolista, kestävää metsätaloutta ja valita metsänhoitomenetelmiä, jotka sopivat kyseessä olevaan metsäalueeseen.

Kestävän metsänhoidon monipuolinen rooli tulee tunnustaa. Kunnan tulee suhtautua myönteisesti metsänhoitoon ja hiilensidonnan lisäämiseen metsän kasvatuksen kautta. On sovellettava monipuolista työkalujen kirjoa, joka ei poissulje mitään metsänhoitomenetelmää.