Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Haluamme, että Suomi on edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa. Suomen tulee olla ilmastoneutraali vuonna 2035. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä useilla eri tasoilla. Monet kunnat ovat edelläkävijöitä alueellisesti sopeutettujen ilmastoratkaisujen löytämisessä ja tukevat siten kestävää elinkeinotoimintaa ja ilmastoälykkäitä työpaikkoja

  • Haluamme tehdä työtä ilmastoälykkään kehityksen hyväksi. Kunnat ovat ratkaisevassa osassa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Uusiutuvan energian käyttöön siirtymistä on edistettävä ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä luovuttava etenkin lämmityksessä.
  • Kaavoituksessa ja rakentamisessa on edistettävä kestävyyttä sekä rakennusmateriaalien että energian käytössä. Meidän on rakennettava pitkäikäisiä rakennuksia ja huolehdittava, että meillä on riittävästi resursseja niiden ylläpitoon. Haluamme lisää puurakentamista kuntiin ilmastovaikutustemme vähentämiseksi.
  • Kuntien hankintatoimi on tärkeä työväline ilmastotyössä esimerkiksi ilmastoälykkäiden ratkaisujen ja lähituotannon edistämiseksi.
  • Haluamme puolittaa liikennepäästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Haluamme lisätä sähköautojen latausasemien ja biokaasuautojen tankkauspisteiden määrää sekä edistää ympäristöystävällisiä autoja tukevaa pysäköintipolitiikkaa.
  • Haluamme yhä useampien käyttävän kestäviä kulkuvälineitä. Teemme työtä hyvien liikenneyhteyksien ja hyvän liikennesuunnittelun edistämiseksi sekä kevyen liikenteen väylien ja autottomien alueiden lisäämiseksi. Haluamme edistää toimivaa joukkoliikennettä ja liikkuvuuspalvelujen lisäämistä – autottomuuden on oltava helppoa etenkin kaupungeissa.
  • Hyvin toimiva joukkoliikenne tarkoittaa sekä esikaupunkialueiden ja keskusalueiden välisiä että poikittaisia reittejä. Keskustaajamien ja pienempien, hieman etäisempien kuntien välistä seutuliikennettä on kehittävä. Sinun on voitava olla pysäkillä suojassa tuulilta ja tuiskuilta.
  • Nopeat ja luotettavat verkkoyhteydet tukevat sekä etätyömahdollisuuksia että koko maan digitaalista kilpailukykyä. Tämä koskee myös saaristoa ja maaseutua. Toimivat verkkoyhteydet edellyttävät valtion, kuntien ja eri verkko-operaattoreiden välistä yhteistyötä.
  • Rehevöityminen ja ilmastonmuutokset ovat uhka Itämerelle. Haluamme tehdä työtä kuormituksen vähentämiseksi muun muassa tehostamalla vedenkäsittelyä ja lisäämällä ravinteiden kierrätystä.
  • Haluamme kuntien ehkäisevän luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä osoittamalla riittävästi resursseja valistustyöhön ja vapaaehtoisiin luonnonsuojelutoimenpiteisiin.
  • Haluamme, että kunnat määrätietoisessa ympäristötyössään panostavat myös toiminnastaan syntyvien turhien jätteiden vähentämiseen. Tämä edellyttää riittävän monesta keräyspisteestä koostuvaa toimivaa kierrätystä, uusiokäyttöä ja jätteenkäsittelyä.

Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämän parhaat edellytykset


Kuntien talous on tiukalla ja koronaepidemia on pahentanut tilannetta entisestään. Haluamme taloudellisesti vaikeina aikoina painottaa arvojemme merkitystä. Hyvin hoidettu kuntatalous luo parhaat edellytykset kunnan toimivalle arjelle. Sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen jälkeen kuntien rooli korostuu myös paikallisen elinkeinoelämän parhaiden mahdollisten toimintaedellytysten luomisessa. Haluamme kuntien ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön toimivan hyvin luodaksemme parhaat edellytykset investoinneille ja yrittäjyydelle. Elinvoimaiset...

Tutustu