Hyvinvoivat asukkaat

RKP edistää yhteiskuntaa, jossa kaikki tuntevat olevansa turvassa ja voivat hyvin. Tämä tarkoittaa, että haluamme kuntalaisten saavan myös jatkossa lähipalveluja. Kaikilla on oltava oikeus sekä toimivaan terveyden- ja sairaanhoitoon että ikääntyneiden hoivapalveluihin niiden ajankohtaistuessa. Kunnissa on oltava riittävästi tukipalveluja kaikille niitä tarvitseville. Jokainen meistä tarvitsee apua eri elämänvaiheissa. Perheiden neuvontapalvelujen, koulun tukipalvelujen, nuorisopalvelujen, sosiaalipalvelujen ja hoivapalvelujen on toimittava yksilön ehdoilla – sekä ruotsiksi että suomeksi. Ruotsalainen kansanpuolue haluaa, että Suomi on maailman lapsiystävällisin maa. Siksi haluamme panostuksia myös lapsiperheiden joustavaan arkeen.

 • Haluamme panostuksia ennaltaehkäisevään ja terveyttä edistävään toimintaan. Panostukset liikuntaan, urheiluun ja kulttuuriin, kansalais- ja työväenopistoihin, aktiiviseen yhdistystoimintaan, ulkoilureitteihin, kirjastoihin, musiikkiopistoihin ja taidekouluihin edistävät hyvinvointia ja tekevät kunnistamme elinvoimaisia ja viihtyisiä.
 • Kaupungeissamme ja kunnissamme on oltava koirien ulkoilutuspaikkoja ja koirapuistoja. Kaikkien viihtyisyyden kannalta on myös tärkeätä, että jäteastioita on riittävästi.
 • Kunnassa on oltava riittävät mahdollisuudet kaikenikäisten liikkumiseen. Leikkipuistot, skeittipuistot ja muut kuntoilumahdollisuudet, kuten ulkokuntosalit ja kuntoportaat lisäävät viihtyisyyttä. Suunnittelussa on aina huomioitava käyttäjät heidän toimintakyvystään riippumatta.
 • Jotta sosiaali- ja terveydenhoito toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, julkisten palvelujen rinnalle tarvitaan niitä täydentäviä yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluja. Palveluseteleiden käyttöä tulisi mielestämme lisätä kunnissa ja sairaanhoitopiireissä hoitojonojen lyhentämiseksi.
 • Koronavirus on haastanut kaikki maailman yhteiskunnat, myös meidän. RKP tulee jatkamaan työtään taudin paikallisen, alueellisen ja kansallisen leviämisen hillitsemiseksi. Rokotteen valmistuttua haluamme sinun voivan saada sen kotikunnassasi.
 • Turvallisuus on tärkeätä kaikissa elämänvaiheissa. Korkeatasoinen vanhushuolto on meille kunnia-asia. Kuntien ikäihmisten neuvontapalveluilla on tärkeä tehtävä ikääntyneiden toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin saralla.
 • Nuorilla on oikeus hyvinvointiin. Haluamme turvallista varttumista tukevat ja syrjäytymistä ehkäisevät toimivat nuorisopalvelut. Etsivä nuorisotyö, Ohjaamo-palvelut ja nuorisopajat auttavat nuoria heidän astuessaan aikuisuuteen. Koska RKP haluaa enimmäisrajat koulupsykologi- ja koulukuraattorikohtaisille oppilasmäärille, pätevän henkilökunnan akuuttiin puutteeseen on puututtava.
 • Haluamme tehdä työtä sekä ikääntyneiden että nuorten yhä lisääntyvän yksinäisyyden ehkäisemiseksi.
  Haluamme, että kunnissa on tarjolla ilmaista ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille. Tämän on osoitettu vähentävän nuorten tekemien aborttien määrää.
 • Harrastukset ovat tärkeä hyvinvoinnin lähde. Katsomme, että kaikilla nuorilla on oikeus mielekkääseen ja maksuttomaan vapaa-ajan harrastustoimintaan. Lasten ja nuorten on voitava osallistua ja vaikuttaa kunnan tarjoamien vapaa-ajanpalvelujen suunnitteluun.
 • Kunnan on tarjottava sukupuolesta ja iästä riippumatta tasa-arvoiset mahdollisuudet harrastaa kulttuuritoimintaa ja vapaa-ajanaktiviteetteja sekä saada harjoitteluaikoja ja –tiloja.
 • Nuorisovaltuustoilla sekä vanhus- ja vammaisneuvostoilla on tärkeä tehtävä kunnissa. Rakennamme paremman yhteiskunnan osallistamalla useampia eritaustaisia ihmisiä. Haluamme myös, että kunnissa käytetään osallistuvaa budjetointia, jotta kuntalaiset saadaan suuremmassa määrin osallistettua kunnalliseen päätöksentekoon.
 • Haluamme toimivan kuntien, valtion ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön. Haluamme turvata kolmannen sektorin pitkäjännitteiset toimintaedellytykset.
 • Teemme työtä sen eteen, että kaikilla, myös toimintarajoitteisilla, on oikeus työhön, itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä.
 • Kotouttamispalvelut käyvät kunnissamme yhä tärkeämmäksi ja niiden on toimittava hyvin uussuomalaisten osallisuuden tunteen takaamiseksi. Kuntien työmarkkinoiden ulkopuolella oleville uussuomalaisille tuottamien kotouttamispalvelujen laatua on nostettava.
 • Naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen sekä väkivallan uhreille tarjottavien palvelujen on oltava kunnan tehtävien luonnollinen osa. Kuntien on kehitettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi monialaista, pitkäjännitteistä ja järjestelmällistä työtä väkivallan ehkäisemiseksi.
 • Haluamme kuntien ottavan käyttöön sukupuolitietoisen budjetoinnin ja että päätösten sukupuolivaikutukset arvioidaan.
 • Sosiaali- ja terveydenhoito ovat suurten muutosten edessä. Potilaan on oltava keskiössä myös jatkossa. Eri toimijoiden ja ammattikuntien välistä toimivaa yhteistyötä on jatkettava ja kehitettävä.
 • Kehityssuunta jossa huumeiden käyttö lisääntyy on huolestuttava. Päihderiippuvaisten ja heidän perheittensä tukemiseen tarvitaan laaja-alaista eri palvelujen ja hoitomuotojen tarjontaa. Haluamme lisää matalan kynnyksen vastaanottoja ja tukea perheille sekä esimerkiksi kuntien, koulun, terveydenhoidon, kotien ja poliisin välistä moniammatillista yhteistyötä.
 • Haluamme, että kunnat tekevät lapsiystävällisiä ja pitkäjännitteisiä päätöksiä. Haluamme siksi, että kunnat lisäävät lapsivaikutusten arvioinnin käyttöä.
 • Haluamme muuttaa maksuttoman rintasyöpäseulonnan ikärajoja nykyisestä 50–69 vuodesta 40–74 vuoteen. Rintasyöpä on yleisin syöpä Suomessa.

Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämän parhaat edellytykset


Kuntien talous on tiukalla ja koronaepidemia on pahentanut tilannetta entisestään. Haluamme taloudellisesti vaikeina aikoina painottaa arvojemme merkitystä. Hyvin hoidettu kuntatalous luo parhaat edellytykset kunnan toimivalle arjelle. Sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen jälkeen kuntien rooli korostuu myös paikallisen elinkeinoelämän parhaiden mahdollisten toimintaedellytysten luomisessa. Haluamme kuntien ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön toimivan hyvin luodaksemme parhaat edellytykset investoinneille ja yrittäjyydelle. Elinvoimaiset...

Tutustu

Paras koulu


Ruotsinkielinen peruskoulu on kaksikielisen Suomen kivijalka. Korkealuokkainen varhaiskasvatus luo menestyksekkään yhteiskunnan perustan. Suomen menestys rakentuu hyvälle ja tasa-arvoiselle koulutukselle. Koululle on annettava riittävästi resursseja. RKP tekee töitä sekä oppimista että hyvinvointia painottavan kouluympäristön hyväksi. Kaikilla lapsilla on oikeus korkealuokkaiseen varhaiskasvatukseen. Tämä oikeus ei saa olla riippuvainen kotikunnasta tai vanhempien työtilanteesta. Haluamme, että toisen kansalliskielen opetus...

Tutustu