Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämän parhaat edellytykset

Kuntien talous on tiukalla ja koronaepidemia on pahentanut tilannetta entisestään. Haluamme taloudellisesti vaikeina aikoina painottaa arvojemme merkitystä. Hyvin hoidettu kuntatalous luo parhaat edellytykset kunnan toimivalle arjelle. Sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen jälkeen kuntien rooli korostuu myös paikallisen elinkeinoelämän parhaiden mahdollisten toimintaedellytysten luomisessa.

 • Haluamme kuntien ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön toimivan hyvin luodaksemme parhaat edellytykset investoinneille ja yrittäjyydelle. Elinvoimaiset peruselinkeinot luovat työpaikkoja ja antavat lisäarvoa sekä paikallisesti että kansallisesti. Työllisyystilanne on monia muita kuntia parempi Ruotsalaisen kansanpuolueen johtamissa kunnissa. Hyvin tehdyn työn tulee voida jatkua.
 • Tarvitsemme toimenpiteitä monilla eri tasoilla työllisyyden lisäämiseksi. Kuntien työllistämispalvelujen on toimittava hyvin, jotta työnhakijoille tarjotaan työtä mahdollisimman pikaisesti.
 • Kannatamme kunta- ja kiinteistöveron suhteen pidättyväistä veropolitiikkaa, jolla estetään verotustasojen nousu liian korkeiksi.
 • Katsomme, että kaavoituksen ja maankäytön pitää tukea yritysten perustamista ja elinkeinoelämän kehittämistä.
 • Haluamme tehdä työtä älykkäämmän ja kestävämmän hankintatoimen edistämiseksi. Kuntahankinnoissa on tärkeätä korostaa entistä suuremmassa määrin laatukriteereitä, huomioida ilmastovaikutukset ja sallia tarjousten jakaminen osiin. Vastuullisen elintarviketuotannon pitää olla itsestäänselvyys.
 • Kunnan tulee olla hyvä työnantaja. Kunnan henkilöstö on tärkeä voimavara. Meidän on pidettävä hyvää huolta työntekijöiden hyvinvoinnista ja työterveydestä.
 • Haluamme turvata kuntien edellytykset tehdä merkittäviä kasvuinvestointeja.
 • Haluamme tehdä työtä älykkäiden kaupunkien ja kuntien puolesta. Kuntien on avattava ovensa innovaatioille.
 • Haluamme vahvistaa kuntien ja yritysten välistä yhteistyötä kunnallisella tasolla ja mielellään seutukunnat kattavasti.
 • Haluamme kuntien tekevän aktiivisesti työtä työperäisen maahanmuuton edistämiseksi.
 • Haluamme varmistaa, että korkeakoulupolitiikassa huomioidaan kunnalliset ja alueelliset osaamis- ja työvoimatarpeet.

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa


Haluamme, että Suomi on edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa. Suomen tulee olla ilmastoneutraali vuonna 2035. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä useilla eri tasoilla. Monet kunnat ovat edelläkävijöitä alueellisesti sopeutettujen ilmastoratkaisujen löytämisessä ja tukevat siten kestävää elinkeinotoimintaa ja ilmastoälykkäitä työpaikkoja Haluamme tehdä työtä ilmastoälykkään kehityksen hyväksi. Kunnat ovat ratkaisevassa osassa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa....

Tutustu

Hyvinvoivat asukkaat


RKP edistää yhteiskuntaa, jossa kaikki tuntevat olevansa turvassa ja voivat hyvin. Tämä tarkoittaa, että haluamme kuntalaisten saavan myös jatkossa lähipalveluja. Kaikilla on oltava oikeus sekä toimivaan terveyden- ja sairaanhoitoon että ikääntyneiden hoivapalveluihin niiden ajankohtaistuessa. Kunnissa on oltava riittävästi tukipalveluja kaikille niitä tarvitseville. Jokainen meistä tarvitsee apua eri elämänvaiheissa. Perheiden neuvontapalvelujen, koulun tukipalvelujen, nuorisopalvelujen, sosiaalipalvelujen ja...

Tutustu