Helsingin kuntavaaliohjelma 2021

Takaisin ehdokkaisiin.

Lataa kuntavaaliohjelmaa PDF:nä.

1. Paras päivähoito ja koulu
 • Haluamme lisää päteviä työntekijöitä kaikille tasoille sekä enemmän avustajia ja resurssiopettajia kouluihin.
 • Haluamme, että kaupunki tekee yhteistyötä korkeakoulujen ja valtion kanssa, jotta pätevien opettajien tarpeeseen pystytään vastaamaan.
 • Haluamme, että kodin lähellä on riittävästi varhaiskasvatuspaikkoja.
 • Haluamme, että oppilashuollon yhteistyötä parannetaan ja koulujen ja terveydenhuollon välistä yhteyttä vahvistetaan.
 • Haluamme, että ammattikoulutuksen lähiopetusta lisätään ja sen laatu turvataan.

2. Ympäristö ja ilmasto
 • Haluamme Helsingin ilmastoneutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.
 • Haluamme, että kaupunki noudattaa vastuullista ja innovatiivista energiapolitiikkaa.
 • Haluamme, että kaupungin rakentamisessa otetaan huomioon hiilidioksidittomuus ja kestävä kehitys.
 • Haluamme, että Helsinki tehostaa jätteiden kierrätystä ja edistää näin myös kiertotaloutta.

3. Lapsiperheiden hyvinvointi
 • Haluamme paikallisia neuvontayksikköjä, ns. terveyskioskeja.
 • Haluamme tukea lapsiperheitä etsivän neuvonnan avulla, jossa lastensuojelu ja terveydenhuolto tekevät yhteistyötä.
 • Haluamme lastensuojelulle lisää resursseja.
 • Haluamme, että Helsingin kaupunki rekrytoi lisää tulkkeja vastamuuttaneiden neuvonnan helpottamiseksi.

4. Toimiva vanhustenhoito
 • Haluamme parantaa kotihoitoa innovatiivisilla ratkaisuilla, panostuksilla ja uudelleenjärjestelyillä.
 • Haluamme, että muistisairaille kehitetään turvallisia asuinalueita, ns. muistikyliä.
 • Mielestämme omaishoitajat tarvitsevat parempaa ja kohdennetumpaa tukea. Tarvitaan myös lisää sijaishoitopaikkoja omaishoitajien tukemiseksi.
 • Haluamme lisätä asumisratkaisuja, joissa nuoret ja ikääntyneet asuvat samassa rakennuksessa.
 • Haluamme parantaa pääsyä tuetun asumisen piiriin sekä lisätä vanhainkotipaikkoja.

5. Turvallista ja viihtyisää asumista
 • Haluamme, että Helsinki on esteetön kaupunki, jossa kaikki voivat liikkua.
 • Haluamme, että kaikilla on mahdollisuus kattoon päänsä päälle.
 • Haluamme, että Helsingin kadut ja puistot ovat riittävän valaistuja.

6. Elävää kieltä
 • Haluamme, että Helsinki on kaksikielisyyden esikuva; kaupunki, jossa kieleen ylipäänsä suhtaudutaan myönteisesti.
 • Haluamme, että kaikki kaupungilta tuleva tieto on saatavana myös niin, että sisältö käännetään oikein ja julkaistaan kohtuullisen ajan kuluessa.
 • Mielestämme Helsinkiin tarvitaan kielensuojeluvaltuutettu.
 • Haluamme, että Helsingissä on saatavilla myös laadukasta opetusta saamen kielellä.

7. Sosiaalihuoltoa lähellä sinua
 • Haluamme, että sosiaalihuolto on palvelukeskeistä, jotta kaikki apu on helposti saatavilla.
 • Haluamme turvata oikeuden sosiaalipalveluihin molemmilla kansalliskielillä ja saameksi sekä mahdollisuuden tulkkauspalveluihin tarvittaessa.
 • Haluamme, että siirtymistä nuorisopsykiatriasta aikuisten puolelle sujuvoitetaan ja että resursseja ohjaamalla varmistetaan, että hoitoketju ei katkea.
 • Haluamme laajentaa ennalta ehkäisevää mielenterveyshoitoa/tukea nuorten auttamiseksi.
 • Haluamme, että kaupunki varmistaa riittävät resurssit opiskelijaterveydenhuoltoon, jotta se ei ylikuormitu.

8. Helppopääsyistä terveydenhoitoa
 • Haluamme, että sote-rahoitus vahvistaa kasvavan kaupunkimme palveluita, ei heikennä niitä.
 • Haluamme panostaa matalan kynnyksen terveyskioskien kehittämiseen nopeampaa ja kiireetöntä hoitoa varten.
 • Haluamme, että ruotsinkieliset hoitopalvelut turvataan.
 • Mielestämme hoitojonoja on lyhennettävä ja tätä voidaan edistää palveluseteleillä.
 • Haluamme ottaa asukkaat huomioon palvelujen kehittämisessä.

9. Osallistavaa integraatiota
 • Mielestämme ruotsinkielistä integraatiota on kehitettävä, jotta se toimii kaikissa ikäryhmissä.
 • Haluamme, että integraatiota harjoitetaan osallistamisen kautta esimerkiksi vapaa-ajan toiminnassa ja liikunnassa.
 • Haluamme ehkäistä alueellista eriytymistä Helsingissä monimuotoisuutta tukevan asuntopolitiikan avulla.
 • Haluamme turvata rahoituksen positiiviselle erityiskohtelulle.
 • Haluamme osallistaa maahanmuuttajataustaisia henkilöitä integraation kehittämiseksi.

10. Puhdas meri
 • Haluamme, että Helsinki on aktiivisesti mukana Itämeren suojelussa.
 • Haluamme kehittää meristrategiaa, jonka tarkoituksena on vaalia Helsingin ainutlaatuista saaristoympäristöä.
 • Mielestämme ympäristötietoisuus tarjoaa kaupungille myös mahdollisuuden kehittää uutta liiketoimintaa ja innovaatioita.
 • Haluamme, että helpotetaan pääsyä kaupungin rannoille ja saariin sekä julkisella liikenteellä että omalla veneellä.

11. Kestävää kaupunkisuunnittelua
 • Haluamme kestäviä, esteettisiä ja ympäröivään maisemaan sopivia rakennuksia.
 • Haluamme, että kaupunki rakentaa riittävästi ja monipuolisesti, jotta asumiskustannukset pysyvät matalina.
 • Haluamme terveellisiä, kestäviä ja pitkäikäisiä taloja. Tämä koskee myös remontointia. Haluamme lisää viheralueita, joissa voi myös harrastaa liikuntaa ja ulkoilma-aktiviteetteja.
 • Haluamme parempia ja kehittyneempiä meluesteitä räätälöityinä niihin kaupunginosiin, joihin ne rakennetaan.

12. Sujuvia liikenneratkaisuja
 • Haluamme liikennesuunnitteluun parempaa yhteistyötä ja ennakointia.
 • Haluamme, että Helsingin kaupunki panostaa pyöräilyinfrastruktuuriin, jotta pyörällä liikkuminen on sujuvaa ja turvallista kaikille, myös autoilijoille ja jalankulkijoille.
 • Haluamme lisätä julkista vesiliikennettä Helsingissä.
 • Haluamme, että valtio ja kaupunki yhdessä takaavat toimintaedellytykset pienlentokoneille ja helikoptereille.

13. Monipuolista kulttuuria
 • Mielestämme monipuolinen kulttuuri on olennainen osa asukkaiden arkea.
 • Haluamme, että kaupunki luo lisää ja parempia edellytyksiä pop-up-toiminnalle.
 • Haluamme tehdä kulttuuritarjonnasta kilpailuvaltin kaupungin markkinoinnissa.
 • Haluamme vaalia ja kehittää kirjastojen toimintaedellytyksiä.

14. Liikuntaa jokaiselle
 • Haluamme kannustaa kaupungin nuorimpia ja vanhimpia liikkumaan enemmän.
 • Haluamme, että urheilutoiminnan kielellistä osallistavuutta ja tasa-arvoisuutta kehitetään.
 • Haluamme, että Helsinki nostaa kolmatta sektoria paremmin esiin, kun kaupungin liikuntatarjontaa esitellään.

15. Kilpailukykyisiä korkeakouluja
 • Haluamme tehdä Helsingistä entistäkin houkuttelevamman opiskelukaupungin.
 • Haluamme, että kaupunkisuunnittelussa rakennetaan tarpeeksi opiskelija-asuntoja.
 • Haluamme, että kaupunki markkinoi olemassa olevia koulutuksia paremmin, myös ruotsiksi.

16. Turvallisuus
 • Haluamme, että kaupunkimme tuntuu turvalliselta kaikille ikäryhmille.
 • Haluamme, että poliisilla on riittävät resurssit puuttua myös lievempiin henkilö- ja omaisuusrikoksiin sekä pysyä yhteydessä ympäröivään yhteiskuntaan.
 • Haluamme, että kouluilla ja sosiaalitoimella on riittävät resurssit ehkäistä tilanteita, jotka johtavat syrjäytymiseen ja kiusaamiseen, myös verkossa.
 • Haluamme, että Helsingistä tulee julkisen sektorin kyberturvallisuuden edelläkävijä ja mallikaupunki.
 • Haluamme, että Helsinki on rasismista vapaa kaupunki.

17. Tasa-arvoa jokaisella tasolla
 • Haluamme, että kaikista kaupunginvaltuutettujen päätöksistä tehdään sukupuolivaikutusten arviointi.
 • Haluamme, että kaupunki ottaa huomioon ympäristön ja liikenteen esteettömyyden.
 • Haluamme, että kaupunki pyrkii ehkäisemään kotiväkivaltaa ja että kriisipalvelujen määrärahoja lisätään.

18. Joustavaa työelämää
 • Haluamme, että Helsinki on houkuttelevin paikka luoda työpaikkoja ja että se säilyy houkuttelevana paikkana perustaa yritys kansainvälisellä tasolla.
 • Haluamme, että Helsinki luo jatkossakin hyviä kehitysmahdollisuuksia startup-yrityksille.
 • Haluamme, että Helsingissä on riittävästi aloituspaikkoja kolmannen asteen koulutukseen, jotta korkeakoulutetun työvoiman saatavuus voidaan turvata.
 • Haluamme, että kaupungin työpaikkojen ja eri koulutuslinjojen yhteistyötä syvennetään.

19. Nuorille uskoa tulevaisuuteen
 • Haluamme, että nuorten käytössä on edullisia tai maksuttomia viihtyisiä julkisia tiloja.
 • Haluamme, että kaupunki kehittää tukipalveluja nuorille.
 • Haluamme, että asuntopolitiikka auttaa nuoria saamaan oman asunnon.

20. Hyvää taloutta
 • Haluamme, että kaupunki luo edellytyksiä menestyvälle liike-elämälle.
 • Haluamme, että kaupunki pyrkii jo aikaisessa vaiheessa saamaan työttömät työelämään.
 • Haluamme, että kuntavero ja kiinteistövero pysyvät ennallaan.
 • Haluamme kannustaa lapsiperheitä ja yrityksiä jäämään kaupunkiin.