Veronica Rehn-Kivi

33

"Minulle Kauniainen on elinvoimainen, turvallinen ja vihreä huvilakaupunki"

Olen 65-vuotias ja olen ollut mukana kunnallispolitiikassa viimeisten 25 vuoden ajan. Nykyisen valtuustokauden aikana olen toiminut kaupunginhallituksen puheenjohtajana.
Haluan edelleen olla mukana vaikuttamassa Kauniaisten ja kaupungin palvelujen kehittämiseen kaikkien asukkaiden hyväksi. Olen koulutukseltani arkkitehti ja toimin tällä hetkellä toisen kauden kansanedustajana. Ammatillinen taustani ja nykyinen työni eduskunnassa mahdollistavat isojen kokonaisuuksien hahmottamisen ja antavat hyvät lähtökohdat tehokkaalle kunnalliselle päätöksenteolle.
Meillä on mieheni Timon kanssa kolme aikuista lasta ja neljä lastenlasta. Kaikki lapsemme ovat käyneet koulunsa Kauniaisissa, kuten minäkin sekä vanhempani ja isoäitini. Kaksi lastenlastamme on päivähoidossa Kasavuoren päiväkodissa. Rakkaista lastenlapsistani yksi on erityislapsi.
Olen suuri luonnon ystävä ja olen aina puhunut voimakkaasti luonnossa liikkumisen terveyttäedistävästä vaikutuksesta. Investoinnit ennaltaehkäisevään toimintaan lisää hyvinvointiamme ja vähentää sekä fyysistä että henkistä pahoinvointia ja siitä aiheutuvia kustannuksia.
Kaupunkimme kehittyessä edelleen on tärkeää, että me säilytämme erityispiirteemme ja omaleimaisuutemme. Eli laadukkaat koulumme, rikkaan yhdistyselämämme ja elävän kaksikielisyyden. Erityistä huomiota haluan kiinnittää vanhustemme hyvään hoivaan sekä erityistukea tarvitsevien asukkaiden yksilölliseen ja arvokkaaseen hoitoon.
Jatkan mielelläni luottamustehtävässäni kaupunkimme ja sen asukkaiden hyväksi!

Nimi: Veronica Rehn-Kivi
Syntymävuosi: 1956
Kunta: Kauniainen
Kotipaikka: Kauniainen
Titteli: Kansanedustaja, arkkitehti
Sähköposti: veronica.rehn-kivi@kauniainen.fi
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Hyvinvoivat asukkaat

Kunnan tärkein tehtävä on huolehtia peruspalvelujen toimivuudesta; asukkaiden on saatava ne sekä laadukkaina että taloudellisesti kestävällä tavalla. Olemme Kauniaisissa panostaneet myös sellaiseen ennaltaehkäisevään toimintaan, jota laki ei määrää, mutta joka lisää asukkaiden hyvinvointia ja säästää näin lopullisia kustannuksia.

Oma terveyskeskuksemme on yksi tärkeimmistä lähipalveluistamme ja sen toiminnan on jatkuttava korkeatasoisena ja tehokkaana. Siksi meidän on varattava riittävästi resursseja sekä sen toiminnan jatkamiseen että keskuksen laajentamiseen säilyttääksemme palvelujen monipuolisuuden ja vetovoiman ajatellen tulevaa soteuudistusta.

Juuri tällä hetkellä haasteista suurimpia on nuorten heikentynyt mielenterveys. Siksi asetan etusijalle panostukset oppilashuoltoon ja matalan kynnyksen mielenterveys-palveluihin nuorille.

Av de preventiva vårdformerna är mödra- och barnrådgivningen i en klass för sig. Men jag vill också utveckla stödtjänsterna för våra åldringar och grunda en seniorrådgivning som är lätt att nå och som hjälper de äldre att klara av vardagen. Seniorrådgivningen kunde tex uttföra regelbundna hälsokontroller och utgående från klientens behov planera stödtjänster som bibehåller aktiviteten hos den äldre.

Ennaltaehkäisevistä hoitomuodoista äitiys- ja lastenneuvolatoiminta on oma tärkeä lukunsa. Mutta haluan myös kehittää vanhuksille tarkoitettuja tukipalveluita ja perustaa Kauniaisiin seniorineuvolan, jonne on helppo tulla ja jossa seniorikansalaisia tuetaan ja autetaan selviämään arjessa. Seniorineuvola voisi esimerkiksi suorittaa säännöllisiä terveystarkastuksia ja suunnitella tarpeen mukaan tukipalveluja, joiden avulla seniorien aktiivisuutta pidetään yllä.
Terveyttä vaalivaa toimintaa ovat myös ne investoinnit, jotka teemme sekä lasten että aikuisten liikunnan ja urheilun edistämiseksi sekä eri yhdistysten ja harrastusryhmien tuki. Myös turvallisten kävely- ja pyöräteiden kunnossapito rohkaisee asukkaita liikkumaan ja jättämään auton kotiin.

Kauniaisten vanhustenhoivan lippulaiva on Villa Breda, jonka resurssit pitää turvata. Talon asukkaiden on voitava tuntea olonsa turvalliseksi ja hoidon sekä hoivan on oltava inhimillistä sekä vanhuksia kunnioittavaa. Koronaepidemian hellittäessä Villa Bredan toiminta on saatava ripeästi entisille raiteilleen mukaan lukien senioriasukkaille tarkoitettu lounaspalvelu. Haluan myös, että vanhusten kotihoitoa kehitetään edelleen niin, että tukea tarvitsevat selviävät arjestaan tuntematta itseään turvattomiksi ja yksinäisiksi. Myös omaishoitajien asemaa tulee parantaa lisäämällä korvauksia ja virkistysmahdollisuuksia.

Toimivassa ja viihtyisässä kaupungissa asuu tyytyväisiä ja hyvinvoivia ihmisiä. Säilyttääksemme ykkössijamme suomalaisten kaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä selvittäneissä tutkimuksissa, meidän on pidettävä hyvää huolta myös kaupunkimme taloudesta. — Se on suuri haaste myös seuraavalla valtuustokaudella!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Asuminen ja rakentaminen

Kauniainen on ainutlaatuinen kokonaisuus nopeasti kasvavalla pääkaupunkiseudulla. Vaikka olemme maan toiseksi tiheimmin (asukkaita per neliökilometri) asuttu kaupunki, olemme onnistuneet säilyttämään omaleimaisuutemme pienimuotoisena huvilakaupunkina luonnon keskellä.

Keskeinen sijaintimme ja erilaiset valtion sitoumukset edellyttävät kaupunkimme ottavan vastaan lisää asukkaita. Nykyisen strategiamme mukaan Kauniaisten asukasluku kasvaa korkeintaan yhdellä prosentilla vuodessa. Näin pystymme rakentamaan riittävän infrastruktuurin (mm. päiväkodit, koulut, terveydenhoito) ja hyvin suunniteltuja tontteja asuntorakentamista varten. Viime vuosien aikana kaupungin kasvuvauhti on ollut niin ripeää ettei valitun strategian muuttaminen ole tarpeen. RKP:n näkemyksen mukaan on perusteltua, että puolet tulevasta asuntotuotannosta on perheasuntoja eikä pientaloalueita tule muuttaa kerrostalotonteiksi.

Kauniaisissa kaupunkisuunnittelu on aina lähtenyt siitä periaatteesta, että viheralueet ovat tonteilla. Pidän tätä periaatetta edelleen tärkeänä. Tonttien luontoalueet, erikoiset puut tai avoimet kalliot sekä kadunpuoleiset istutusalueet säilytetään erillään rakennusalasta olipa kysymys pientalo- tai kerrostalorakentamisesta. Myös kulttuurimiljööt tulee säilyttää ja huomioida uusia suunnitelmia tehtäessä. Tämä koskee myös kaupunkikuvan kannalta tärkeitä teitä kuusiaitoineen ja kivimuureineen.

Keskusta-alue, kaupunkimme varsinainen ydin, on vihdoin valmiiksi rakennettu. Sen avoin urbaani arkkitehtuuri kivettyine pintoineen on tyylipuhdas ja yksinkertainen. Nyt on tärkeää, että torin ympärille saadaan lisää toimintaa; markkinakojuja, tapahtumia, tarjoilualueita, jne. Ne tekevät keskustasta elävän, yhteisen olohuoneen kaikille kauniaislaisille. Meidän on houkuteltava yrityksiä ja varmistettava, että yrittäjyys kannattaa kaupungissamme.

Kaupungintalotontin suunnittelu junnaa edelleen paikallaan. Suunnittelun suuntaviivojen tulee olla samat kuin muillekin asuntorakentemisen tonteille eli kaupunkikuvan ja luontoarvojen kannalta tärkeät tontinosat tulee säilyttää ja uusien rakennusten tulee noudattaa ympäröivän rakennuskannan mittakaavaa. Arkkitehtina olen kiinnostunut näkemään jotain ainutlaatuista rakennettavan tälle keskeiselle paikalle ja olen avoin uusille suunnitteluideoille. Mutta tällä hetkellä asialla ei ole kiire. Myös kaupungintalon – siis itse rakennuksen – kohtalo on ratkaistava.

Kauniaisten kehittämisen on perustuttava kestävälle pohjalle ja se koskee mitä suurimmassa määrin myös rakentamista. On itsestään selvää, että ratkaisujen tulee olla ilmaston kannalta älykkäitä ja rakennusmääräyksissä on huomioitava ohjeet koskien energiatehokkuutta, puurakentamista, nurmikattoja, jne. On myös tärkeää, että vettäläpäisevät tontinosat ovat riittävän suuret.

Viihtyisä ja hyvin suunniteltu kaupunkimiljöö vaikuttaa hyvinvointiimme enemmän kuin uskommekaan!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Kulttuuri

Kauniaisilla on vahva kultuurinen perintö, jonka varhaiset asukkaamme, Aktiebolaget Grankullan perustajat, aktiiviset yhdistyksemme sekä monet yrityksemme ovat luoneet. Kulttuurilla ja yhdistyselämällä on edelleen hyvin keskeinen asema kaupungissamme ja ne ovat meille tärkeitä menestystekijöitä.

Tulevaisuudessa sivistyssektorilla tulee olemaan entistäkin suurempi rooli koko kaupungin toiminnassa. On tärkeää, että investoimme turvallisiin ja laadukkaisiin päiväkoteihin sekä korkeatasoisiin ja opiskeluun innostaviin kouluihin kummallekin kieliryhmälle. Mutta yhtä merkityksellisiä ovat ne toimenpiteet, joilla kannustamme asukkaita arjen aktiivisuuteen ja yhteisölliseen toimintaan.

Tarjoamme hyvät olosuhteet monipuoliseen kulttuuritoimintaan: liikuntaa ja urheilua urheilukentillä ja -halleissa, kursseja Kansalaisopistossa, kulttuuri-iltoja Vallmogårdissa, konsertteja Uudessa Paviljongissa ja senioritapaamisia Villa Junghansissa. Näin tuemme asukkaiden hyvinvoinnin lisäksi myös mm. esiintyvien taiteilijoiden toimintaa.

Eri yhdistykset tuottavat merkittävän osan kaupungin kulttuuri- ja urheilutarjonnasta. Tämä on luontevaa ja erittäin tervetullutta. Koska kysymys on win-win -asetelmasta, kaupungin on tuettava eri toimijoita kun siihen ilmenee tarvetta — ja yhtäläisin kriteerein.

Nuorisotalon saneeraus on pian alkamassa ja talon normaali toiminta saadaan vihdoin käyntiin. Panostukset lasten ja nuorten hyväksi on nyt asetettava etusijalle ja siksi kaikki tasapainoiseen kasvuympäristöön tähtäävät toimet ovat tarpeellisia. Kannatan lämpimästi Ilmainen harrastus jokaiselle lapselle -kampanjaa. Myös Kuvataidekoululle (Suomen vanhin!) ja Musiikki-instituutille annettava kaupungin tuki on tarpeen niiden toiminnan turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Kannatan tulevia investointeja kulttuuriin ja urheiluun elävässä kaksikielisessä toimintaympäristössä. Siitä on hyötyä meille kaikille!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›