Marianne Nyqvist-Mannsén

36

"My mission possible: Jatkaa hyvinvoivan, turvallisen ja tasa-arvoisen Närpiön rakentamista meidän kaikkien hyväksi"

Olen asunut Närpiössä vuodesta 1985 lähtien ja toiminut ruotsinkielisen yläkoulun suomen ja englannin kielen opettajana vuoteen 2014 asti, jolloin jäin eläkkeelle.
Olen naimisissa Stefanin kanssa ja meillä on aikuinen tytär ja lapsenlapsi.

Olen ollut kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen vuodesta 2013. Näiden kahden valtuustokauden aikana olen aktiivisesti osallistunut päätöstentekoon ja puhunut niiden päätösten puolesta jotka ovat vieneet kaupunkimme kehitystä eteenpäin monella sektorilla.
Olen edelleen erittäin motivoitunut ja kiinnostunut jatkamaan valtuutettuna ja siinä ominaisuudessa olemaan mukana rakentamassa hyvinvoivaa, viihtyisää, turvallista ja tasa-arvoista Närpiötä meille kaikille täällä asuville.

Olen erityisen sitoutunut edistämään tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja monimuotoisuuteen liittyviä asioita ja kysymyksiä. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittäminen meidän kaupungissamme on minulle myös tärkeä asia.

Olen ollut poliittisesti aktiivinen Svenska kvinnoförbundetissa ja RKP:ssa useita vuosia. Olen Svenska Kvinnoförbundetin Närpiön paikallisyhdistyksen puheenjohtaja. Olen sekä Pohjanmaan liiton että RKP:n tasa-arvoryhmän jäsen.

Eläkeläisenä minulla on runsaasti aikaa hoitaa luottamustehtäviäni joihin minut on valittu, sekä oman kaupungin elimissä että kuntayhtymissä.
Olen sekä Svenska Seniorer-liiton että Närpiön eläkeläisyhdistyksen jäsen ja tietoinen eläkeläisten ja vanhusten asioista yhteiskunnassamme. Olen Pohjola-Norden-paikallisyhdistyksen jäsen ja osallistun aktiivisesti sen toimintaan. Olen myös paikallisen opettajayhdistyksen jäsen. Viime vuosina olen osallistunut erilaisten avustusjärjestöjen vapaaehtoistoimintaan, muun muassa toimimalla alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukihenkilönä ja virallisena edustajana.

Nimi: Marianne Nyqvist-Mannsén
Kunta: Närpiö
Titteli: Kieltenopettaja, eläkeläinen
Sähköposti: marianne@narpes.fi
Puhelinnumero: 0503487021
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Paras koulu

Parhaan koulun luomme
- varmistamalla taloudelliset resurssit sivistystoimelle, jotta voimme jatkaa hyvän varhaiskasvatuksen ja hyvin toimivan koulun sekä opetuksen tarjoamista turvallisissa ja inspiroivissa oppimisympäristöissä, joissa on päteviä ja motivoituneita opettajia ja oppilashuollon palvelujen hyvä saatavuus.
- panostamalla myös eri tavoin opettajien ja päivähoitohenkilökunnan hyvinvointiin ja työmotivaation ylläpitämiseen.

Oppilashuollon palvelujen on oltava lähipalveluita:
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta on erittäin tärkeää että oppilashuollon palvelut, kuten kuraattorin ja koulupsykologin palvelut, ovat helposti ja läheltä saatavissa näitä palveluja tarvitseville.

Pandemian seuraukset ovat alkaneet näkyä kouluissamme lisääntyvänä epätasa-arvona, heikentyneinä oppimistuloksina ja terveydellisinä haittoina. Haasteenamme on nyt kartoittaa näitä haittoja ja löytää keinoja ja resursseja vastata näihin erityistukea vaativiin tarpeisiin.

Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 vuoteen syksyllä 2021 ja tarkoittaa, että jokaisen opiskelijan jatkokoulutus on varmistettava perusopetuksen jälkeen. Kunnan on varauduttava lisäkustannuksiin, joita tämä uudistus voi aiheuttaa.

Meidän on huolehdittava siitä että mahdollisuus lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen paikkakunnallamme säilytetään eikä heikennetä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Tasa-arvo

Olemme Närpiössä jo luoneet muodollisesti aika hyvät edellytykset sukupuolten tasa-arvon, tasavertaisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun lisäämiseksi kaupungissamme
Närpiö allekirjoitti jo vuonna 2014 eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan ja kaupungin toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on ollut käytössä vuodesta 2016. Suurin osa suunnitelman mukaisista sukupuolten tasa-arvotoimenpiteistä on toteutettu. Suunnitelmaa on tarkoitus tarkistaa ja päivittää uuden valtuustokauden alkaessa.

Yhtä tärkeää kuin suunnitelmiemme ja strategiamme pitäminen ajan tasalla, on tasa-arvonäkökohtien huomioon ottaminen käytännössä kaupungin kaikissa toiminnoissa ja palveluissa. Vastuu tästä kuuluu sekä virkamiehille, kaupungin valituille päättäjille että asukkaille.
Kyse on oikeastaan ​​oikeudenmukaisesta kohtelusta ja yhtäläisistä oikeuksista ja mahdollisuuksista kaikille. Kyse on osallisuudesta, osallistumisesta ja monimuotoisuuden kunnioittamisesta, mikä on erityisen tärkeää muistaa Närpiön kaltaisessa kaupungissa, jossa on monia eri kansallisuuksia ja kieliä. Tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus ja osallistuminen pitää sisällyttää kaikkeen integraatiotyöhön, jota teemme samanarvoisuuden luomiseksi yhteiskunnassamme.

Kuinka tasa-arvo toteutuu varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa, henkilöstöpolitiikassa ja kaupungin taloudessa, terveydenhuollossa, urheilussa ja vapaa-aikana, elinkeinoelämässä, teknisellä sektorilla ja valittujen päättäjien keskuudessa?
Saavatko asukkaat omasta mielestään palvelua yhdenvertaisin perustein?
Meidän on kartoitettava miten sukupuolten tasa-arvo toteutuu kaupungin eri toiminnoissa ja palveluissa.
Meidän on arvioitava päätöksemme seurauksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
Me pystymme parempaan näissä 'tasa-arvoasioissa' myös meidän yhteisössä.
Tasa-arvoisessa kunnassa kaikki ovat voittajia!

Lue lisää vaaliohjelmasta ›