Anna Korkman

700

Olen nuori helsinkiläinen, kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien opiskelija Åbo Akademissa. Suoritan juuri nyt maisteritutkintoani. Vartuin pienellä maatilalla puoli tuntia Helsingin keskustasta, Espoossa. Muutaman Turussa vietetyn opiskeluvuoden jälkeen olen iloinen siitä, että olen helsinkiläinen ja että minulla on mahdollisuus vaikuttaa politiikan kautta paikalliseen ympäristööni. Mielestäni tarvitsemme enemmän nuoria mukaan kaupunkipolitiikkaan, torjumaan ilmasto- ja ympäristökriisiä ja tekemään työtä̈ kestävän ja oikeudenmukaisen Helsingin puolesta.

Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien opiskelijana sekä politiikasta kiinnostuneena olen innostunut luomaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän maailman kaikille. Haluan työskennellä sen puolesta, että Helsingistä tulee kaupunki, jossa kaikki saa äänensä kuuluviin ja missä on aidosti mahdollisuus elää kestävää, onnellista ja tasavertaista elämää vammaisuudesta, etnisestä alkuperästä, sosioekonomisesta asemasta, sukupuolesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Aikamme suurin haaste sekä globaalilla että kunnallisella tasolla on ilmasto- ja ympäristökriisi. Helsinki on julistanut ilmastohätätilan, mutta ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kunnianhimoisempia ja pitkäaikaisempia ympäristö- ja ilmastopäätöksiä.

Nimi: Anna Korkman
Syntymävuosi: 1995
Kunta: Helsinki
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Opiskelija
Sähköposti: anna.korkman@gmail.com
Puhelinnumero: 0400890683
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Jotta Helsinki onnistuu saavuttamaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035, ilmaston ja ympäristön on oltava etusijalla kaikissa poliittisissa päätöksissä. Kaupungin on nopeasti vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjä muun muassa parantamalla energiatehokkuutta rakennusten lämmittämisessä, siirtymällä uusiutuvaan energiaan ja minimoimalla liikenteen päästöt. Kaikilla helsinkiläisillä tulisi olla mahdollisuus elää ilman autoa. Meidän tulisi pystyä liikkumaan helposti, nopeasti, turvallisesti polkupyörällä, kävellen tai ilmastoystävällisellä julkisella liikenteellä. Ilmastoystävällisempi vaihotehto liikkua Helsingissä tulisi aina olla halvempi, nopeampi ja helpomi vaihotehto.

Kaupunkisuunnittelun tulisi keskittyä puhtaamman, hyvinvointiin perustuvan elinympäristön luomiseen. Säilyttämällä ja luomalla lisää viheralueita kaupunkiin voimme lisätä luonnon monimuotoisuutta ja samalla kaupungin kasvit, puut ja maaperä sitovat hiilidioksidia. Helsingin ainutlaatuista meriympäristöä on suojeltava roskaantumiselta ja rehevöitymiseltä. Jätteiden lajitteluun on investoida edelleen tärkeää investoida.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Kotouttaminen

Helsinki on tärkeä kohtauspaikka: Ihmisten, kulttuurien, kielten ja ideoiden monimuotoisuus on kaupungin suurin vahvuus. Jotta kaikki helsinkiläiset voisivat viihtyä ja tuntea olonsa turvalliseksi, tarvitaan panostusta kaupungin puolelta. Julkiset kohtaamispaikat ovat tärkeitä elinvoimaisessa kaupungissa. Miellyttävän kaupunkitilan aikaansaamiseksi kaikilla helsinkiläisillä tulisi olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa aktiivisesti asuinalueensa kaupunkisuunnitteluun.

Uusien helsinkiläisten tulisi tuntea olonsa tervetulleiksi. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus työllistyä nopeasti. Hyvä kotouttaminen tarkoittaa, että uusille tulokkaille annetaan edellytykset luoda sosiaalisia kontakteja, osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja että heille yleisesti taataan tasavertainen kohtelu . Kaikille kaupungin asukkaille on turvattava tasavertainen pääsy korkealaatuisiin peruspalveluihin. Rasismi ja syrjintä on vakavia yhteiskunnallisia ongelmia kaikkialla Suomessa, ja Helsingin on entistä paremmin tunnistettava rasismin ja syrjinnän eri muodot ja torjuttava niitä heti alkuunsa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Nuorten hyvinvointi

Nuorten mielenterveys ja fyysinen hyvinvointi on hyvän elämän ja tulevaisuuden edellytys. Koulujen tärkein tehtävä on edistää nuorten hyvinvointia olemalla turvallinen paikka jokapäiväisessä elämässä. Jotta kiusaaminen kouluissa loppuisi, on tärkeää, että kouluhenkilökunnalla on osaamista kiusaamisen nopeaan tunnistamiseen sekä siihen puuttumiseen. Sekä fyysisten että mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja helpottamiseksi on tärkeää, että eri-ikäiset nuoret pääsevät turvallisiin, maksuttomiin ja esteettömiin kohtaamispaikkoihin kaupunkialueella. Näitä ei pidä rajoittaa ostopakolla. Kaupunkilaisten taloudellinen asema ei saa estää mahdollisuutta osallistua harrastuksiin Helsingissä.

Tällä hetkellä Helsingissä on monia mielenterveysongelmista kärsiviä nuoria. Enemmän resursseja on käytettävä sen varmistamiseksi, että nuoret saisivat helposti ja nopeasti ammatillista keskustelutukea omalla äidinkielellään. Yhteen tai useampaan vähemmistöön kuuluvien helsinkiläisten mahdollisimman hyvä hoito tulisi järjestää huomioimalla vähemmistöjen erikoistarpeita ja lisäämällä vähemmistöjen edustaa hoitohenkilöstössä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›