Valimisprogramm 2021

SFP/RKP erakonna 2021 aasta kohalike omavalitsuste valimiste programmi lühiversioon

Soome kohalike omavalitsuste valimised toimuvad pühapäeval, 13. juunil 2021. Eelhääletamine toimub ajavahemikul 26. maist kuni8.juunini. Kohalikel valimistel valitakse liikmed vallavolikokku. Lisateavet valimiste kohta leiate justiitsministeeriumi ametlikult kodulehelt: https://vaalit.fi/en/frontpage

Kohalikel valimistel on õigus hääletada hiljemalt valimiste päevaks 18-aastaseks saanud Soome või mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi, samuti Islandi ja Norra kodanikud, ja kelle seaduses määratletud elukohavald oli kõnealuses vallas 2021 aasta, 26. veebruari seisuga ehk 51. päeval enne valimispäeva https://vaalit.fi/en/right-to-vote-and-compilation-of-the-voting-register

SFP kandidaadid kohalikel valimistel ning meie täiemahulise valimisprogrammi rootsi, soome ja inglise keeles leiate veebilehelt: https://kommunalval.sfp.fi/

Sinu lähedal.

Rootsi Rahvapartei (SFP) töötab vabaduse, õigluse, võrdsuse ja sallivuse nimel. Soovime näha toimivat kakskeelsust ja töötada poliitika nimel, kus inimesed on alati fookuses. Rootsi Rahvapartei soovib võimaldada kõigil elanikel elada head elu, areneda, kasvada ja olla õnnelik. Soovime, et suhtumine rootsi keelde ja teistesse keeltesse oleks kogu riigis hea. Igaüks peaks tundma, et julgeb rääkida oma emakeelt.

See valik on oluline, sest vallas tehtud otsused mõjutavad teid ja teie igapäevaelu.

Parim kool.

Soome edu aluseks on hea ja võrdne haridus. Kõigil lastel on õigus saada kvaliteetset alusharidust. Mitmekülgne keeleõpe peaks algama juba eelkoolis. Soovime, et üha rohkematel inimestel oleks võimalus keelekümbluseks . Soovime, et lapsed areneksid lasteaedades ja koolides ning, et kohe pärast koolipäeva oleks lastel võimalus huvitegevuseks koolis. Jätkame investeerimist kvaliteetsesse gümnaasiumiõppesse. Koostöö kutseõppe ja tööelu vahel on oluline, kuid seda tuleb rakendada nii, et praktiline ja teoreetiline õpetus oleksid tasakaalus.

Jõukad elanikud.

SFP töötab ühiskonna heaks, kus kõik saavad end tunda turvaliselt. Soovime, et teenus oleks valla elanikele lähedal. Igal elanikul on vajaduse korral õigus toimivale tervishoiule ja eakate hooldusele. Usume, et investeeringud paremate liikumisvõimaluste ning spordi ja kultuuri kättesaadavusse muudavad meie omavalitsused elavamaks ja meeldivamaks. Me oleme segregatsiooni vastu ja soovime, et meie omavalitsused aitaksid uutel Soome elanikel end ühiskonnas koduselt tunda. Kõik omavalitsused peavad olema vabad rassismist. SFP töötab mitmekesisuse nimel ja soovib, et uutel Soome elanikel saaksid Soome elama asudes valida ka rootsi keele õppimise.

Hästi juhitud rahandus ja head võimalused ettevõtetele.

Paljudel omavalitsustel on rahapuudus. Usume, et kui vallas on majandust hästi juhitud, on ka munitsipaalelanikel hästi toimiv igapäevaelu. Oluline on koostöö valla ja äriringkondade vahel. Soovime, et meie vallad loovad võimalusi nutikate ja uudsete ideedega ettevõtetele, sest see on kasulik nii vallale kui ka kogu riigile. Omavalitsused peavad lihtsustama teistest riikidest inimeste siia elama asumist ja töötamist.

Tahame olla pioneeriks kliima ja keskkonna teemade.

Omavalitsused peavad olema kaasatud energiasäästlike lahenduste väljatöötamises. SFP soovib tagada, et Soome omavalitsused oleksid aastaks 2030 kliimaneutraalsed. Vallad kasutavad rohkem taastuvenergiat. Soovime, et üha rohkem inimesi kasutaks keskkonnasõbralikke transpordivahendeid. Linnades peab olema hea ühistransport, näiteks bussid ja rongid. Soovime, et vald investeeriks jäätmete vähendamisse. Piisavate kogumispunktidega saab tagada head ringlussevõttu, korduskasutust ja jäätmekäitlust. Samuti tahame töötada loomaliikide ja taimeliikide väljasuremise vastu.